Coğrafiya və təbii resurslar

RELYEFİN KÖLGƏ EFFEKTİNİ NƏZƏRƏ ALARAQ GÜNƏŞ PANELİNİN OPTİMAL YÖNÜMÜNÜN TƏYİNİ

R.H.Qardaşov1, T.H.Qardaşova2, T.R.Məmmədov3, X.T.Hüseynova4

1,4AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

2Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

3Caspian Shipyard Company LLC

Xülasə. Günəş enerjisindən səmərəli istifadə üçün ən vacib məsələlərdən biri Günəş panellərinin quraş­dırılacağı yerin və panellərin yönünün optimal seçilməsidir. Mürəkkəb relyefə malik olan və yüksək turizm potensialına malik dağ vadilərində bu problemin həlli xüsusi önəm qazanır. Burada təqdim olunan model və bunun əsasında hazırlanmış proqram paketi ərazinin yüksək ayırdetməli 3D mo­delini istifadə edərək bu problemi həll edir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikası ərazisində Günəş ener­jisinin paylanmasının GİS mühitində informasiya baza­sının yaradılması və Günəş batareyalarının yerini və yö­nünün relyefin kölgə effekti də nəzərə alınaraq optimal seçilməsi. SOCAR Layihə, 2015, 79 s.
  2. Gardashov R.H., Eminov M.Sh. (2015) Modelling of the Solar Energy Falling onto the Panel of Solar Car and Web-Aplication for Simulating the Car Motion Along the Road. 31st European PV Solar Energy Con­ference and Exhibition, Hamburg, Germany 14-18 Sep.
  3. Gardashov R.H. and Eminov M.Sh. ( 2015), The determination of the sunglint location and its characte­ristics by observing from Meteosat 9 satellite. Interna­tional Journal of Remote Sensing,  36:10, 2584-2598. DOI: 10.1080/01431161.2015.1042119

Məqaləni yüklə