Coğrafiya və təbii resurslar

QUBA-XAÇMAZ  İQTİSADİ RAYONUNUN DEMOQRAFİK İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ

T.M.Hüseynova

AMEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Az 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalədə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun demoqrafik inkişaf xüsusiy­yət­ləri təhlil olunmuş, bu sahədə yaranan problemlər və onların həlli yolları öz əksini tapmışdır. Tədqiq olunan ərazidə əhalinin say tərkibi, doğum, ölüm, tə­bii artım, əhalinin cins tərkibi, nikah və boşanmaların 1990-2017-ci illər üz­rə daim dəyişməsi və onların təhlili verilmişdir. Demoqrafik göstəricilər əha­li­nin siyahıyaalma materialları və cari statistik məlumatlar əsasında he­sab­la­n­mış və bu sahədə baş verən dəyişikliklər öyrənilmişdir. İqtisadi rayonun de­moqrafik göstəriciləri ayrı-ayrı illər üzrə respublikanın müvafiq göstəriciləri ilə müqayisə edilmişdir. Ölkədə baş verən sosial-iqtisadi proseslər əhalinin ya­şayışına birbaşa təsir göstərir. Belə ki, keçid dövründə sosial-iqtisadi çə­tin­liklər, iş yerlərinin itirilməsi, sosial sfera sahələrinə ayrılan gəlirlərin azalması demoqrafik vəziyyətə mənfi təsir göstərmişdir. Bir çox sosial islahatların həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu sahədə problemlər hələ də qalmaqdadır. Məqalədə tədqiqat əsasında aşkar olunan problemlər, onların ara­dan qaldı­rıl­ma­sı istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, elmi baxımdan əsas­lan­dırılmış və tək­lif­lər verilmişdir.

Açar sözlər: demoqrafik inkişaf, doğum, ölüm, təbii artım, nikah, boşanma

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycanın regionları. Bakı, DSK, 2018, 795 s.
  2. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri. Bakı, DSK, 2018, 496 s.
  3. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası “Regional coğrafiya” III cild. AMEA, akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı, 2015, 40 s.
  4. Eminov Z.N. Azərbaycan əhalisi. Bakı: 2005, 558 s.
  5. Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasında de­mo­qra­fik inkişafın regional problemləri və demoqrafik si­yasət. / “Azərbaycan Respublikasında demoqrafik in­kişaf: əhali məskunlaşmasının perspektivləri və re­gional problemləri” elmi konfrans, Bakı: 2016, s.10-18.
  6. İmrani Z. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu. Elm, Bakı, 2007,172 s.
  7. Ə.Paşayev, N.H.Əyyubov, Z.N.Eminov. Azər­bay­can Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğ­ra­fiyası. Bakı: Çıraq, 2010, 416 s.

Məqaləni yüklə