Coğrafiya və təbii resurslar

QUBA-XAÇMAZ İQTISADI-COĞRAFİ RAYONUNDA ÜZÜMÇÜLÜYÜN HÜNDÜRLÜK QURŞAQLARI ÜZRƏ ƏRAZİ TƏŞKİLİ VƏ BU SAHƏNİN İQTİSADİ-COĞRAFİ PROBLEMLƏRİ

V.N.Cavadov

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti.

Bakı şəhəri, B.Ağayev küç., 100(A)

Xülasə. Məqalə Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonunda üzümçülüyün hündürlük qurşaqları üzrə ərazi təşkili və inkişaf problemlərinə həsr olunmuşdur. Məqalədə üzümçülüyün hazırkı dövrdə mövcud olan problemləri, onların həlli yolları, hündürlük qurşaqları üzrə ərazi təşkili məsələləri geniş təh­lil olunmuş, elmi və təcrübi əhəmiyyət kəsb edən təkliflər verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, 2013. Bakı: DSK, 2014, 637 s.
  2. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, 2016. Bakı: DSK, 2017, 608 s.
  3. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası, III cild. Bakı: 2015, 327 s.
  4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi, Bakı, 177 səh.
  5. Paşayev N.Ə. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda istehsalın ərazi təşkilinin müasir problemləri // AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, № 3. Bakı: 2000, s. 80-82.
  6. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azər­baycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğ­ra­fıyası. Bakı: 2010, 416 s.
  7. Pənahov T.M., Səlimov V.S., Zari Ə.M. Azər­bay­canda üzümçülük. Bakı: 2010, 224 s.
  8. Şərifov F.H. Üzümçülük. Bakı: 1988, 296s.
  9. Xaçmaz, Şabran, Siyəzən rayonlarında apardığı­mız anket sorğusu.

Məqaləni yüklə