Coğrafiya və təbii resurslar

QUBA-XAÇMAZ İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA HÜNDÜRLÜK QURŞAQLARI ÜZRƏ TAXILÇILIĞIN ƏRAZI TƏŞKİLİ

V.N.Cavadov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə ilk dəfə olaraq Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonuna aid olan hər bir bölgədə taxılçılığın hün­dürlük qurşaqları üzrə ərazi təşkili öyrənilmiş və perspektivdə onun daha yaxşı inkişaf etdirilməsi üçün müafiq tövsiyələr verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2013-cü il məlu­matları.
  2. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ARDSK: Bakı, 2015, 674 səh.
  3. Azərbaycan Respublikası regionlarının so­sial-iqtisadi inkişafı. Dövlət Proqramı (2009-2013-cü illər).  Bakı-2010. 436 səh.
  4. Paşayev N.Ə., Nağıyev T.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxılçılığın ərazi təşkili­nin müasir və­ziyyəti və perspektiv inkişafı. Azər­baycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2013, səh. 95-98.
  5. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrü­fatı Nazirliyinin 2010-2014-cü il materialları.

Məqaləni yüklə