Coğrafiya və təbii resurslar

QOBUSTAN İNZIBATİ RAYONUNUN PİR ADLARI

Ş.A.Həmzəyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

Xülasə. Qobustan inzibati ərazisinin toponimlərinə daxil olan pirlər özündə tariximizin müəyyən pil­lələrini əks etdirir. Bu tarixi pillələr zərdüştlük, atəşpərəstlik və orta əsr tarixi dövrlərini əhatə edir. Yerli əhali arasında pirlərin yerləşdiyi məkanın sınaqdan çıxmış müalicəvi əhəmiyyətinin qədim­liyinə baxmayaraq, indi də ziyarət yerləri kimi özünü göstərməkdədir. Məqalədə müxtəlif mənbə­lərdən istifadə etməklə tarixi qaynaqlar sistemli şəkildə əhatə olunmuşdur. Pir adlarının mənşəyi tarix və məkan baxımından araşdırılmışdır. Toponimik tədqiqat baxımından pirlərin öyrənilməsi xü­susi əhəmiyyət kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT

  1. A.Salamzadə. Şamaxı əsəri. 1948, səh. 85-89.
  2. Azərbaycan xalq dastanları, I cild 1965, səh. 77-99.
  3. Cəfərqulu Rüstəmov. “Qobustan dünyası”, 1994, səh. 119-124.
  4. Şakir Qabıssanlı (Həmzəyev), Azərbaycan xalça­larının açılmamış şirləri, Bakı- 2014, Təhsil Nəşriyyatı, səh. 175-176.
  5. Məşədi Xanım Nemət. Azərbaycan pirləri, Bakı – 1992, səh. 68-70.
  6. Paşa Yaqub. Şıx Eyyub Baba, Bakı – 2010, səh. 42-43.
  7. Ərəb və fars sözləri lüğəti, Yazıçı Nəşriyyatı, 1985, səh. 536-721.
  8. “Kitabi Dədə Qorqud”, Bakı, 1962, səh. 20-42, səh. 124.
  9. N.S.Bəndəliyev. Dağlıq Şirvanın toponimləri. Elm Nəşriyyatı, 2009, səh. 190.
  10. Q.Sailov. F.A.Deminskinin məlumatlarında Şir­van-Qobustan mahalı, Bakı, 2007.

Məqaləni yüklə