Coğrafiya və təbii resurslar

QLOBAL İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ DÖVRÜNDƏ BAKI BUXTASININ HİDROMETEOROLOJİ ŞƏRAİTİ

Z.S.Allahverdiyev,  N.İ.Əhmədov, A.F.Əhmədova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Bakı hidrometeoroloji stansiyasının çoxillik (1961-2010-cu illər)  yağıntı, külək, səth suyunun və havanın temperatur məlumatlarından istifadə etməklə hər bir hidrometeoroloji para­metrin ortaaylıq, fəsillik, illik və çoxillik norma göstəriciləri ilə yanaşı, 1991-2010-cu illərin müva­fiq parametr  göstəriciləri hesablanmış, müqayisəli təhlillər aparılmışdır. 1991-2010-cu illərdə ya­ğıntıların çoxaldığı, su və havanın temperaturunun iqlim normaları həddində olduğu alınmışdır. İstiqamətlər üzrə çoxillik təkrarlanmalarda şimal (29,1%), şimal ̶ şimal-qərb (11,6%) və cənub (13,1%) küləklərinin üstünlük təşkil etdiyi ğöstərilmişdir. Bu küləklərin  orta sürətləri müvafiq  olaraq 7,0 м/с,  5,6 м/с və 4,3 м/с –yə bərabər olmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

  1. Allahverdiyev Z.S. “İqlim dəyişmələrinin Xə­zər də­nizinin hidrometeoroloji şəraitinə təsirinin tədqiqi”. El­mi hesabat, AMEA Elmi İnnovasi­yalar Mərkəzi, döv. qeyd. №0110Аз2001, İnven №0311Аз142, Bakı, 2012-ci il, 162 səh.
  2. Səfərov S.H, Mahmudov R.N. Müasir iqlim dəyiş­mələri və Azərbaycan. Bakı, 2011, «Ziya», 312 s.
  3.  Лоция Каспийского моря. Гидрографичес­кое управление Военно–Морских Сил. 1954г., 300с.
  4. Монографический справочник. Том VI. Каспий­ское море (Под ред. Ф.С.Терзиева, А.Н.Косарева, А.А.Керимова). Санкт – Петербург. Гидрометеоиз­дат, 1992 г., 360 с.

 

Məqaləni yüklə