Coğrafiya və təbii resurslar

QAFQAZ, KARPAT VƏ TYAN-ŞANIN QONUR DAĞ-MEŞƏ TORPAQLARININ MORFOGENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN MÜQAYİSƏLİ SƏCİYYƏSİ

İ.Ə.Quliyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalə Böyük Qafqazın (Azərbaycan Respublikası daxilində) qonur dağ-meşə torpaqlarının Karpat və Şimali Tyan-Şanın eyni tip torpaqları ilə müqayisəsinə həsr olunmuşdur. Ardıcıl olaraq hər bir coğrafi ərazi torpaqları ayrı-ayrılıqda təbii-coğrafi şəraitinə, fiziki-kimyəvi analiz nə­ticə­lərinə görə təhlil olunur. Məqalədə torpaqların oxşar diaqnostik əlamətləri ilə yanaşı, bir sıra para­metr­lər üzrə, o cümlədən humusun fraksion tərkibi, elementlərin, biryarım oksidlərin profilboyu pay­lanması arasında fərqlər geniş izahını tapmışdır.

ƏDƏBIYYAT

 1. Əliyev H.Ə. Böyük Qafqazın şimal-şərq his­səsinin (Azərbaycan ərazisi) meşə və meşə boz­qır torpaqları. Azərb. SSR EA nəşriyyatı, Bakı, 1964, 229 s.
 2. Алиев С.А. Экология и энергетика био­хи­мических процессов преобращения органи­чиского вещества почв. Изд-во «Элм», Баку, 1978, 252 с.
 3. Гасанов Б.И. Буроземобразование в лес­ных почвах Азербайджана. Изд-во «Элм» Баку, 1983, 137 с.
 4. Гоголев И.Н. К вопросу о генезисе бу­рых лесных почв Карпат. Географический сборник, вып. 6 Львов. изд-во Львовск ун-та, 1961, с.73.
 5. Гоголев И.Н. Путоводитель экскурсии все­со­юзного совещания по генезису, клас­сифи­кации и сельскохозяйственной типологии со­ветских Карпат и прилегающих территорий. Изд-во Львовск ун-та, Львов, 1963, с.61.
 6. Гоголев И.Н. Бурые горно-лесные поч­вы со­ветских Карпат. Автореф. докт. дисс. М., 1965, 39 с.
 7. Зонн С.В. Высокогорные лесные почвы Вос­точного Тибета. «Наука» М., 1964, 236 с.
 8. Ковалев Р.В. Почвы Ленкоранской об­ласти. Изд-во АН Азерб. ССР, Баку, 1966, 367 с.
 9. Райченко Г.И. Почвы Южной Кирги­зии. Автореф. докт. дисс. Фрунзе, 1967, 32 с.
 10. Райченко Г.И., Мамытов А.М. Горно-лесные и горно-луговые почвы Тянь-Шаня и Па­миро-Алая. Изд-во «Илим» Фрунзе, 1970, 224 с.
 11. Райченко Г.И. Сравнительная харак­те­рис­тика бурых горно-лесных почв Карпати Тьян-Шаня. «Проблемы лесного почво­веде­ния» 1973, с.168.
 12. Прасолов Л.И. Буроземы Крыма и Кав­каза – Природа, №5, 1929, с.52-61
 13. Салаев М.Э. Почво Молого Кавказа. Изд-во АН Азерб. ССР, Баку, 1966, 323 с.

Məqaləni yüklə