Coğrafiya və təbii resurslar

NAXÇIVAN SU ANBARININ MİKROBİOLOJİ REJİMİ BARƏDƏ

M.Ə.Salmanov1, A.H.Ənsərova2

1AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

2Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti

Xülasə. Yarandığı vaxtdan 45 il keçsə də, Naxçıvan su anbarında mikrobioloji tədqiqatlar 2015-2016-cı illərdə aparılmışdır. Aydın olmuşdur ki, Ermənistan ərazisində yaranan bütün növ çirkabları, sənaye tullantılarını və mürəkkəbtərkibli pollutantları qəbul edən Araz çayının məcrasında yaradılan su anbarında antropogen evtroflaşma gedir, oksigen məsrəfi artır, hipoksiya-anaerobioz proseslərinə zəmin yaradılır. Fitoplanktonun çiçəklənməsi, bakterioplanktonun ilboyu untensiv generasiyası suların əlavə olaraq bioloji çirklənməsinə səbəb olur, su anbarı hiperevtrof və polisaprob hövzəyə çevrilir. Xüsusilə fitonsidlərlə, anaerobiozun metabolitləri ilə çirklənən su istifadə üçün yararsızlaşır və təhlükəli xassə kəsb edir.

ƏDƏBİYYAT

 1. Bayramov A.B. Naxçıvan su anbarında çirk­lənmənin hidrobioloji analizi. lV Beynəlxalq konf. Ma­terialları. Sumqayıt, 2002, s. 5-6.
 2. Виноградски С.Н. Методы почвенной мик­робиологии. М., 1953, 140 с.
 3. Гак Д.З. Бактериопланктон и его роль в био­логической продуктивности водохранилища. М., «Наука», 1967, 254 с.
 4. Драчев С.М. Загрязнение рек и озер быто­выми стоками. М.-Л., «Наука», 1964, 148 с.
 5. Кузнецов С.И. Роль микроорганизмов в круговороте веществ озерах. М., 1952, 300 с.
 6. Кузнецов С.И. Микрофлора озер и ее геохи­мическая роль. Л., 1970, 440 с.
 7. Мансуров А.Э., Салманов М.А. Экология р. Куры и водоемов ее бассейна. Баку, 1996, 160 с.
 8. Марголина Г.Л. Микробиологические про­цессы деструкции в пресноводных водоемах. М., «Наука», 1989, 119 с.
 9. Рагимов А.С. Прямой метод учета бактерий в воде: сравнение его с методом Коха. Микробио­логия, 1931, т. 1, с. 131-146
 10. Родина А.Г.  Методыводной  микробиоло­гии.  М.,  «Наука»,  1965, 364 с.
 11. Романенко В.И. Микробиологические про­цессы продукции и деструкции органического ве­щества во внутренних водоемах. Л., «Наука», 1985, 295 с.
 12. Романенко В.И., Кузнецов С.И. Экология микроорганимзв пресных водоемов (Лабор. Реко­водство). Л., 1974, 194 с.
 13. Салманов М.А., Озерен Э. Микробиология р. Аракс на территории Турции. Тр. Ин-та Микроби­ологии НАНА. Баку, 2007, с. 84-86
 14. Сорокин Ю.И. Вопросы отбора проб воды при изучении морской микрофлоры. Океанология, 1962, т. 2, вып. 5, с. 888-897.

Məqaləni yüklə