Coğrafiya və təbii resurslar

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ UÇQUNLARIN COĞRAFİ YAYILMASININ TƏDQİQİNƏ DAİR

N.S.Bababəyli1, Q.H.Qurbanov2, N.N.Bababəyli3

1AMAKA Ekologiya İnstitutunun Naxçıvan şöbəsi

2AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

3Naxçıvan Dövlət Universiteti

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində geniş yayılmış təbii-dağıdıcı proseslərdən biri olan uçqunların coğrafi yayılması, növləri, onların yaranmasına səbəb olan amillər, uçqun materiallarının əsas kimyəvi tərkibləri və fiziki xüsusiyyətləri həm ənənəvi və həm də müasir məsafəli metodlarla təd­qiq edilmişdir. Belə ki, ayrı-ayrı uçqun materiallarının kütləsi, eləcə də ge­o­morfoloji xüsusiyyətlərinə görə alçaq dağlıqdan yüksək dağlığa və şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru kəskin fərqlənir. Ən böyük uçqunlar orta dağlıqda ayrı-ayrı lakkolitlərdə və yerüstü dayka çıxışlarında geniş yayılmışdır. Kəskin kon­tinental iqlim şəraitində formalaşan və muxtar respublikanın alçaq dağ­lı­ğının şərq hissəsində yerləşən ərazidə böyük ölçülü uçqun kütlələri diqqəti cəlb edir. Tədqiqatlar zamanı ənənəvi metodlarla yanaşı ərazini əhatə edən iri miq­yaslı kosmik çəkilişlərdən istifadə olunmuşdur. Məsafədən çəkilmiş şə­kil­lər uçqunların harada intensiv fəaliyyətdə olduğunu müəyyənləşdirməyə kö­mək etmişdir. Uçqunlar yaranma intensivliyinə görə rayonlaşdırılmışdır.

Açar sözlər: uçqun, uçqun materialları, dağətəyi, məsafəli metod, peyk çəkilişi

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Bababəyli N.N. Naxçıvan Muxtar Res­pub­lika­sında su-qravitasiya və qravitasiya prosesləri. Magistr dissertasiyası. Naxçıvan, 2005, 82 s.
  2. Bababəyli N.S., Qurbanov Q.H., Əsgərov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində cazibə, su-cazibə proseslərinin aerokosmik metodlarla təd­qi­qi­nə dair. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yu­bleyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının ma­terialları. Naxçıvan 2019. Səh. 326-330.
  3. Аббасов М.А. Геоморфология Нахи­че­ван­ской АССР. Баку, Элм, 1970, 150 с.
  4. Аковецкий В.И. Дешифрирование снимков. Москва, Недра,1983. 374 с.
  5. Шустера Р., Кризека Р. Оползни. Иссле­до­ва­ние и укрепление. Москва, Мир, 1981. 366 c.
  6. Жунов М.М., Саавин В.И. Основы гео­ло­гии. Москва, 1971. 544 с.

 

Çapa qəbul olunub: 05 oktyabr 2021

Məqaləni yüklə