Coğrafiya və təbii resurslar

MÜXTƏLİF İLLƏRİN PEYK TƏSVİRLƏRİNİN ENVI PROQRAM TƏMİNATİ İLƏ EMALI NƏTİCƏSİNDƏ BİTKİ ÖRTÜYÜNÜN VƏZİYYƏTİNİN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

V.M.Məmmədəliyeva

Xülasə. Məqalədə məsafədən zondlama metodunun köməyi ilə Azərbaycanın İsmayıllı rayonunun meşə ör­tüyünün vəziyyətinin əsas xüsusiyyətləri göstərilmişdir. Landsat verilənləri əsasında multispektral çəkilişlərin il­kin emalının mərhələləri qeyd edilmişdir. Verilənlərin ema­lı Proqram təminatı olan ENVİ-nin köməyi ilə  radi­o­metrik və atmosfer korreksiyası aparılmışdır. Mə­qa­lə­də hər bir növbəti emal mərhələsindən sonra korreksiya olunmuş təsvirlər, eləcə də müvafiq spektral əyrilər ve­ril­mişdir. Dəyişkənlikləri təyin etmək üçün məsafədən zon­dlamanın verilənlərinə görə meşə massivlərinin 2001 və 2010-cu illərinin vəziyyəti öyrənilmişdir. Təd­qiq olunan ərazidə aparılan monitorinq zamanı emal me­to­dikası göstərilmişdir. Monitorinqin nəticələrinə görə ağac­ların zədələnmə dərəcəsi xəritə-sxem əsasında qu­rul­muşdur.

Açar sözlər: PK ENVI, FLAAŞ, bitki örtüyü, mul­ti­spektral təsvirlər, spektral əyrilər, radiometrik ka­libr­lə­mə, atmosfer korreksiya.

ƏDƏBİYYAT

 1. Оценка состояния лесов Европы. ЛесПром Информ, 2011, №5 (79). Источник:  https://lesprominform.ru./jarticles.html?id=2376 (17.12.2019)
 1. Информация о лесах. Источник: https://azerbaijan.az/related-information/33 (17.12.2019)
 2. Азербайджанский спутник «AzerSky» будет следить за газопроводами на земле, Источник: https://moscow-baku.ru/news/society/azerbaydzhanskiy_sputnik_azersky_budet_sledit_za_gazoprovodom_/ (17.12.2019)
 3. Барталев С.А., Егоров В.А., Крылов А.М. и др. Исследование возможностей оценки состояния поврежденных пожарами лесов по данным мно­го­спек­тральных спутниковых измерений. // http://d33.infospace.ru/d33_conf/sb2010t3/215-225.pdf (17.12.2019)
 4. Кронберг П. Дистанционное изучение Зем­ли: Основы и методы дистанционных ис­следований в геологии: Пер. с нем.//М.: Мир, 1988. – 343 с.
 5. Горбачева Е.Н. Программный комплекс ENVI — профессиональное решение для комплексной обработки мультиспектральных, гиперспектральных и радарных данных. Геоматика 2013, №2. С.50-52.
 6. Болсуновский М.А. Возможности программного комплекса ENVI для обработки данных ДЗЗ. Геопрофи 2006, №3. С.18-19.
 7. United States Geological Survey, Source: https://earthexplorer.usgs.gov (17.12.2019)
 8. Центр дистанционного зондирования и ГИС, Источник: «Терра http://gis-terra.kz/predvaritelnaya-obrabotka/ (17.12.2019)
 9. Mendenhall J.A., Lencioni D.E., Evans J.B. Spectral and Radiometric Calibration of the Advanced Land Imager. // Lincoln Laboratory Journal. 2005, Vol. 15, № 2. P. 207-224.
 10. Болсуновский М.А., Черепанов А.С.Атмосферная коррекция в ПО ENVI. Модуль FLAASH// Геопрофи, 2006 №5. с.22-54.
 11. Джавадов Н.Г., Мамедалиева В.М. Метод определения дефолиации лесных массивов на основе обработки спутниковых изображений. Известия АНАКА. 2019, №2 (22). С. 3-8.

Məqaləni yüklə