Coğrafiya və təbii resurslar

MULTİSPEKTRAL KOSMİK TƏSVİRLƏRİN EMALI ƏSASINDA ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ ÜÇÜN MÜXTƏLİF İNDEKSLƏRİN HESABLANMASI

A.İ.İsmayılov1, X.R.İsmətova2, X.İ.Abdullayev2, Ərşad Yaşar2

1AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu, 1073, Bakı, H.Cavid pr. 31,

2Milli Aviasiya Akademiyası, 1045, Bakı, Mərdəkan pr.30,

[email protected], [email protected]

Xülasə. Məqalədə Kür-Araz ovalığının şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlarının Məsafədən Zondlama (MZ) üsulu ilə öyrənilməsi, şorlaşma dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün müxtəlif vegetasiya in­dekslərinin qurulması və tətbiq edilməsi məsələlərinə baxılmışdır. Şorlaşmış torpaqların öyrənilmə­sində MZ üsulunun ənənəvi üsullardan bir çox üstünlüklərinin olduğu təsdiqlənmişdir. MZ verilən­ləri vasitəsilə şorlaşmanın öyrənilməsi üçün göstərici kimi halofit bitkilərdən istifadə edilmişdir. Göstəricilər Landsat-7 peykindən alınmış multispectral təsvirlərin oblastlarının riyazi metodlarla iş­lənməsi yolu ilə əldə edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. www.isric.org/…/Report%202008_01_glada
  2. Mehdiyev A.Ş., Əzizov B.M., Bədəlova A.N. Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları. Bakı 2014. – 311s.
  3. Amal Allbed, Lalit Kumar. Soil Salinity Map­ping and Monitoring in Arid and Semi-Arid Regions Using Remote Sensing Technology: A Review // Ad­vances in Remote Sensing, 2013, 2, pp. 373-385 (doi:10.4236/ars.2013.24040).
  4. R.S. Dwivedi. Soil Resources Mapping: A Re­mote Sensing Perspective // Remote Sensing Reviews, Vol. 20, No. 2, 2001, pp. 89-122. (http://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/02757250109532430#.VZ1xrPmqqko)
  5. http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate _00000 0001672/04_wannakomolch4.pdf?hosts=
  6. Hamideh Nouri, Simon Beecham, Sharolyn Anderson and Pamela Nagler. High Spatial Resolution WorldView-2 Imagery for Mapping NDVI and Its Relationship to Temporal Urban Landscape Evapotranspiration Factors // Remote Sensing, 2014, 6, 580-602; doi:10.3390/rs6010580 (http://www.mdpi.com/2072-4292/6/1/580)
  1. http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/measuring_vegetation_4.php
  2. G.I.Metternicht, J.A.Zinck. Remote sensing of soil salinity: potentials and constraints // Remote Sen­sing of Environment, Volume 85, Issue 1, 25 April 2003, Pages 1–20 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425702001888).
  1. K.Verma, R.K. Saxena, A.K.Barthwal and S.N.Deshmukh. Remote Sensing Technique for Map­ping Salt Affected Soils // International Journal of Re­mote Sensing, Vol. 15, No. 9, 1994, pp. 1901-1914.  (http://dx.doi.org/10.1080/01431169408954215)

Məqaləni yüklə