Coğrafiya və təbii resurslar

TALIŞ DAĞLIQ BÖLGƏSİNİN EKOGEOMORFOLOJİ ŞƏRAİTİNƏ RELYEF AMİLİNİN TƏSİRİ

H.A.Xəlilov1, M.G.Alməmmədli2

1AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

2Sumqayıt Dövlət Universiteti

[email protected]

Xülasə. Dünyanın bütün dağlıq geomorfosistemlərində olduğu kimi, Talış dağlıq bölgəsində də ekogeomor­foloji şəraitin formalaşmasında təbii və antropogen amillər kompleksində relyef əsas rol oynayır. Bu­nunla yanaşı, relyefin həm statik (litolojo-petroqrafik, struktur, hipsometrik, morfoloji, morfometrik), həm də dinamik (endogen və ekzogen proseslər və hadisələr) amilləri və relyefi mürəkkəbləşdirən mor­fostruktur və morfosklupturların ekoloji şəraitə təsiri özünəməxsusluğu ilə səciyyələnir. Bu amillərin məqsədyönlü və hərtərəfli araşdırılması tədqiq olunan ərazinin ekogeomorfoloji şəraitinin öyrənilmə­sində mühüm rol oynayır və onun təkamülü istiqaməti haqqında fikir yürütməyə imkan yaraddır.

ƏDƏBİYYAT

  1. Əlizadə E.K., Tanrıverdiyev X,K., Xəlilov H.A. və s. Geomorfoloji rayonlaşdırma . Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild, Fiziki coğrafiya. Ba­kı, 2014, s. 127-132.
  2. Əlizadə E.K., Taxirazər S.Ə., Quliyeva S.Y. Lənkəran vilayəti. Azərbaycan Respublikasının coğ­rafiyası. I cild, Fiziki coğrafiya. Bakı, 2014, s.495-499.
  3. Xəlilov H.A. Talış dağlıq sistemində relyefin mühitəmələgətirici funksiyası haqqında (tədqiqatın eko­geomorfoloji aspekti) // AMEA Xəbərləri, Yer elmləri, N2, 2010, s. 24-27.
  4. Aгecc P. Ключи к экологии. Гидромете­о­издат. Ленинград, 1982. 96с.
  5. Будагов Б.А. Основные географические проблемы экологических сбалансированного разви­тия Азербайджанской Республики// Вести Бакин­ского университета. Сер. Естественных наук. N- 1, 1999, с.164-188.
  6. Кенгерли Т.Н. Тектоническое районирова­ние, Вкн.: Геология Азербайджана, том IV, Тек­то­ника, Баку, 2005, с.32-42.
  7. Рустамов М.И. Южнокаспийский бассейн-геодинамические события и процессы, Баку, 2005, 345с.
  8. Халилов Г.А. Экологическая геоморфоло­гия и интеграция наук// Вестник Бакинского уни­верситета, сер. естеств. наук. 2002, N1, с.210-215.
Məqaləni yüklə