Coğrafiya və təbii resurslar

LANDŞAFT TƏDQİQATLARINDA GEOFİZİKİ METODLARDAN İSTİFADƏNIN ELMİ-TƏCRÜBİ ƏSASLARI

H.T.Haqverdiyev, T.B.Hüseynov

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə landşaft tədqiqatlarında geofiziki metodların landşaftın planlaşdırılmasında, ərazi struktur diferensasiyasının inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində rolundan bəhs edilir. Həmçinin landşaftın üfüqi və şaquli dəyişməsində, landşaftların bioloji məhsuldarlığında  geofiziki, xüsusilə iqlim amillərinin təsiri müqayisəli təhlil olunur.

 

ƏDƏBİYYAT

 1. İsmayılov M.C. Şərqi Qafqaz landşaftlarının for­malaşmasının geofiziki xüsusiyyətləri. Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri: təhlükə və risklər. ACC-nin əsərləri, XV cild, Bakı, 2010, səh.74-84.
 2. İsmayılov M.S. Landşaftların fəaliyyəti inten­sivliyinin onun məhsuldarlığına təsirinin öyrənilməsi. Dağlıq ölkələrin müasir ekoloji-coğrafi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, VII cild, Bakı, 2001, səh.27-33.
 3. Volobuyev V.R. Kür-Araz düzənliyinin geomor­fologiyası haqqında. Bakı, 1953.
 4. Armand D.L. Наука о ландшафте. М., 1975
 5. Аrmand D.L. Некоторые задачи и методы физики ландшафта, «геофизики ландшафта». М., 1967.
 6. Беручашвили Г.А. Пространственно временно ана­лизы синтез природно-территориальных ком­плексов, афтореф. дисс. на соиск. степ.д.к.наук. М., 1980.
 7. Будько М.И., Григориев A.A. Периодическом законе географической зональности. №1.
 8. Вернадски В.И. Биосфера. M., 1967.
 9. Григориев A.   Закономерности  строение и раз­­витие географической среде. М., 1966.
 10. Докучаев В.В. К учение о зонах природы. М.,
 11. Şıxlinski Ə.M Карты атмосферных осадков Азербайджана. Атлас Азербайджана. Баку 1963.
 12. Şıxlinski Ə.M. Климат Азербайджана. Баку, 1968.
 13. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск, 1978

Məqaləni yüklə