Coğrafiya və təbii resurslar

LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA SƏHİYYƏ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ƏRAZİ TƏŞKİLİ VƏ ONLARDA GÖSTƏRİLƏN XİDMƏT SƏVİYYƏSİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ

F.Q.Niftiyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalə Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda səhiyyə müəssisələrinin inkişafına, ərazi təşkilinə və əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində inzibati rayonlar üzrə əsas səhiyyə göstəriciləri təhlil olunur, regionda səhiyyənin ərazi təşkili, tibbi xidmətdə mövcud olan çatışmazlıqlar araşdırılır, bu sahədə dövlət tərəfindən görülən tədbirlər ətraflı təhlil edilməklə iqtisadi-coğrafi rayonda tibbi xidmətin daha da yaxşılaşdırılmasına dair tövsiyələr verilir.

ƏDƏBİYYAT

  1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosi­al-iq­tisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci illər) üzrə həyata keçirilməli tədbirlər. // “Azərbay­can” qəzeti, 12 fevral 2004-cü il, s. 3-16.
  2. “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosi­al-iq­tisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2009-2013-cü illər). // “Azərbaycan” qəzeti, 15 aprel 2009-cu il, s.1-3.
  3. “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosi­al-iq­tisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2014-2018-ci illər).
  4. Azərbaycanın regionları. ARDSK-nın məcmuəsi, 2014, 777 s.
  5. Rəhmanov F.P. Sosial sferanın tənzimlənməsi problemləri. Bakı, 2004.
  6. Sərdarov T. Azərbaycan Respublikasında region­ların sosial infrastrukturunun tənzimlənməsi problem­ləri. “Elm”, Bakı. 2010, 270 s.
  7. Нифтиев Ф.Г. Вопросы развития социальной инфраструктуры и динамики ее отраслей в Лянка­ран-Астаринском экономическом районе Азербай­джана. XXXV международная научно-практическая конференция «Инновации в науке». Новосибирск, 2014, с. 151-159.

Məqaləni yüklə