Coğrafiya və təbii resurslar

LƏNKƏRAN-ASTARA İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNDA KƏND MƏSKUNLAŞMASI VƏ ONUN DAVAMLI İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ

R.N.Kərimov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Az1143, Bakı, H.Cavid prosp., 115

Xülasə. Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunun demoqrafik inkişafında kənd məskunlaşması mühüm rol oynayır. İqtisadi rayonda kənd əhalisinin sıxlığı nisbətən yüksək və eyni zamanda, qeyri-bərabərdir. Azərbaycanın xarici ölkə ilə həmsərhəd olan regionu kimi Lənkəran-Astarada kənd yaşayış məntəqələrinin demoqrafik potensialının saxlanması və gücləndirilməsi zəruri mə­sələlərdən biridir. Məqalə kənd əhalisinin və kənd yaşayış məntəqələrinin ərazi üzrə səmərəli məskunlaşdırılmasına, kənd məskunlaşmasının regional davamlı inkişaf problemərinə həsr olunmuşdur. Müəllif kəndlərin perspektiv inkişafı ilə bağlı müvafiq təkliflərini irəli sürür.

ƏDƏBİYYAT

AZƏRBAYCANIN ƏHALİSİ. Dövlət Statistika Komi­təsinin illik bülletenləri. 1995-2013.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏHALİSİ­NİN 1989-cu, 1999-cu VƏ 2009-cu İLLƏR ÜZRƏ SİYAHIYAALINMASI MƏLUMATLARI.

ƏYYUBOV N.H., PAŞAYEVA N.B. Lənkə­ran-As­tara iqtisadi rayonunda şəhər məskunlaşması və onun təkmilləşdirilməsi. AMEA-nın “Xəbərlər”i, 2013, №4, 40-45.

ƏZİZOV S.Q. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu əha­­lisinin məskunlaşmasının idarə edilməsi və optimallaş­dırılması yolları. Coğrafiya elmləri namizədi avtoreferatı. 2009. Bakı.

ГЕОКЧАЙСКИЙ Ш.Ю. 1986. Сельское рас­се­ле­ние и пути его преобразования. Азернешр. Баку.

KARIMOV R.N. 2013. Evaluation of demog-raphic sustainability in Azerbaijan. Materials digest of the XLVIII International Research and Practice Conference “Techno­logies of globalization of the XXI century: evolution or setback?” 89-91. London.

MEHRƏLİYEV E.Q., ƏYYUBOV N.H., SADI­QOV M.O. 1988. Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri. Bakı: Elm.

 

Məqaləni yüklə