Coğrafiya və təbii resurslar

LƏNGƏBİZ SİLSİLƏSİ VƏ ƏTRAF ƏRAZİ TORPAQLARININ   FİZİKİ-KİMYƏVİ  SƏCİYYƏSİ

G.Ə.İmanova

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143,Bakı ş ,H.Cavid pr.,115

[email protected]

Xülasə. Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin torpaq örtüyü ilə bağlı tədqiqat işləri aparılmış və ərazidə yayılmış torpaqların yarımtip səviyyədə hazırkı fiziki-kimyəvi göstəriciləri səciy­yələndiril­miş­dir.Tədqiqat obyekti daxilində tipik qəhvəyi dağ-meşə, karbonatlı qəhvəyi dağ-meşə, bozqırlaşmış dağ-meşə-qəhvəyi, tünd boz-qəhvəyi, adi boz-qəhvəyi, açıq boz-qəhvəyi, boz və boz-qonur torpaq­lar yayılmışdır.

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycan dövlət torpaq xəritəsinin le­gen­dası. Q.Ş.Məmmədov, M.P.Baba­yev, Ş.Q.Hə­sənovun redaktəsi ilə. Bakı: Elm, 2003, 68 s.
 2. Azərbaycan Respubliksının torpaq atlası. Bakı: Bakı Kartoqrafiya Fabriki, 2007, 102 s.
 3. Babayev M., Cəfərova Ç., Həsənov V. Azər­baycan torpaqlarının müasir təsnifatı. Bakı: Elm, 2006, 360 s.
 4. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və tor­paq coğrafiyasının əsasları. Bakı: Elm, 2007, 644 s.
 5. Məmmədov Q.Ş., Babayev M.P., İsmayı­lov A.İ. Azərbaycanın torpaq təsnifatının ÜRB sis­temi ilə korrelyasiyası. Bakı: Elm, 2002, 225 s.
 6. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanın torpaq eh­tiyatları. Bakı: Elm, 2002, 131 s.
 7. Алиев Г.А. Почвы Большого Кавказа (в пре­делах Азербайджанской ССР). Ч.I. Баку: Элм, 1978, 156 с.
 8. Алиев Г.А. Почвы Большого Кавказа (в пре­делах Азербайджанской ССР). Ч.II. Баку: Элм, 1994, 310 с.
 9. Алиев Г.А., Гасанов Ш.Г., Искендеров И.Ш., Бабаев М.П., Мамедов Г.Ш. Почвенная карта Азербайджанской ССР (1:600000). –М., 1991
 10. Будагов Б.А., Мамедов Г.Ш. Бонити­ровка типов ландшафтов Азербайджанской ССР // Док­ла­ды АН Азерб.ССР, т.XVIII, 1987, №7, с.67-71..
 11. Салаев М.Э. Диагностика и клас­си­фи­кация почв Азербайджана. Баку: Элм, 1991, 240 с.
 12. Шихлинский Э.М., Мадатзаде А.А. Кли­мат Азербайджана. Баку: АН Азерб.ССР, 1968, 200.

 

Məqaləni yüklə