Coğrafiya və təbii resurslar

KİÇİK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ YAMACI TEXNOGEN LANDŞAFTLARININ EKOGEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ (DAŞKƏSƏN VƏ GƏDƏBƏY RAYONLARI TİMSALINDA)

Z.İ.Eyyubova

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ1143. Bakı, H.Cavid prosp., 115

Xülasə. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının texnogen landşaftları Daşkəsən və Gədəbəy ra­yonları timsalında öyrənilmiş, götürülmüş süxur, torpaq, su, bitki nümunələrinin analizi aparılmış, onların tərkibindəki kimyəvi elementlərin miqdarı müəyyənləşdirilmiş və alınan nəticələr uyğun elementlərin regional fondakı miqdarı ilə müqayisə edilmişdir. Hər iki ra­yonun mədən tullantılarının laboratoriya analizi göstərmişdir ki, nümunələrin tərkibində toksik mikroelementlərin miqdarı çoxalmış, faydalı mikroelementlər isə azalmışdır. Məqa­lədə tədqiqat ərazisinin səciyyəvi xüsusiyyətləri araşdırılmış, yaranan gərgin ekoloji vəziy­yətin qarşısının alınması üçün təkliflər irəli sürülmüşdür.

ƏDƏBIYYAT

  1. Əlizadə E.K., Rüstəmov Q.İ., Kərimova E.C. Abşeron yarımadasının müasir landşaftlarının ekogeo­kimyəvi xüsusiyyətləri. Bakı. 2015, 245s.
  2. Məmmədov Q.Ş Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı. “Elm”,1998. 280 s.
  3. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. Ekologiya və ətraf mühit. Bakı.”Elm”, 2004. 504 s.
  4. Rüstəmov Q.İ., Sultanov E.S., Rüstəmova A.M. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı landşaftlarının geokimyəvi şəraitinin ekoloji qiymətləndirilməsi. AMEA-nın “Xəbərlər”-i, Yer elmləri, N2, 2012.
  5. Şəkuri B.Q. Kiçik Qafqaz torpaqlarının bio­geokimyəvi xassələri. Bakı, Azərnəşr, 1986 s.72.
  6. Сорокина Е. П. Картографирование техно­генных аномалий в целях геохимической оценки ур­банизированных территорий. Вопросы географии. сб. 120. Изд. “Мысль”, Москва, 1983.
  7. Свет Ю. Е., Смирнова П. С. Геохимические принципы выявления зон воздействия промышлен­ных выбросов в городских агломерациях. Вопросы географии 120. Изд. “Мысль”, Москва, 1983.
  8. Перельман А.И. Геохимия. Москва, 1989, 528 с.

Məqaləni yüklə