Coğrafiya və təbii resurslar

KİÇİK QAFQAZIN QƏDİM ÇAY DƏRƏLƏRİNİN DÖVRÜ TƏKAMÜLÜ VƏ ONLARIN TƏTBİQİ ƏHƏMİYYƏTİ (Azərbaycan timsalında)

 

R.S.Abdullayev, M.F.Umudova

 AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

X ü l a s ə

Kiçik Qafqazın müasir çay-dərə sistemi iki böyük geoloji planasiya döv­rünü (Yura-Eosen, Oliqosen-Pleystosen) yaşamış, Neotektonik mərhələdə dör­d əsas epoxa üzrə inkişaf edərək (Maykop, Sarmat, Balaxanı əsrləri və müasir planı) endogen və ekzogen proseslərin birgə, qarşılıqlı və dövrü fə­aliyyətinin məhsulu kimi formalaşmış, müasir planını uzun geoxronoloji dövr ərzində almışdır. Bütünlükdə Kiçik Qafqaz meqaantiklinoiumunun müxtəlif  hissələrində butun inkişafı tam müəyyən edilməmiş, amma nişanələri aydın görünən çoxsaylı paleo çay-dərə sisteminin qalıqları mövcuddur.Məqalədə bu qeosistemin təkamülü dövrü inkişaf tarıxindən, geosistemdə müxtəlif mər­hələlər üzrə dəyişilməyə məruz qalan relyefi formalaşdıran qədim çay şə­bə­kəsinin fəaliyyətindən, inkişafından, onun miqrasiyasından və bunların öyrə­nilməsinin səpinti faydalı qazıntıların (yataq, təzahür, nisanə və s.) axtarışı tədbirlərinin planlaşdırılması zamanı tətbiqi əhəmiyyətindən bəhs edi­lir.   

Açar sözlər: Geoxronoloji dövrlər, Neotektonik mərhələ, çay dərəsi, geomorfologiya, Kiçik Qafqaz

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Абдуллаев Р.С. Морфоструктурные условия развития речных долин Мaлого Кавказа / Баку, Элм, Матер. У съезда Геогр. Общ. Азерб.ССР, 1985
  2. Антонов Б.А. Основные этапы истории раз­ви­тия рельефа юго-восточного Закавказья (в преде­лах Азербаджана)./ Труды Азерб. Геогр. Общ., Баку, 1960
  3. Гаджиев В.Д. Перспективные участки россы­пиобразования и характеристика рыхлых отложений междуречья Тертерчая и Каркарчая. / Мат. У съезда Геогр.Общ. Азерб. Баку, «Элм», 1985. с. 55-57
  4. Кулузаде В.А., Абдуллаев Р.С. Морфо­струк­ту­ры северо-восточной части Малого Кавказа и их классификация (междуречье Дзегамчай и Кю­рак­чай). // Изв. АНАз ССР, Сер. Наук о Земле, 1983, № 3, с. 52-57
  5. Танрывердиев Х.К. «Геоморфология бассейна р.Акера» Автореф. канд. дисс. Баку, 1986.
  6. Халилов Г.А. О связи гидрографической сети с разрывной тектоникой и использование ее при по­исках местораждений полезных ископаемых (на примере междуречья Таузчая и Храми северо-вос­точного склона Малого Кавказа) // Cер.Наук о Зем­ле, Баку, 1975, № 5 с. 31-35
  7. Халилов Г.А. Морфоструктурный и палеогео­морфологический анализ и поисковое значение изу­чения рельефа на примере восточной части Малого Кавказа. Автореф. докт. дис. Баку, 2004
  8. Ширинов Н.Ш., Кулиев Р.Я., Танрывердиев Х.К. «Геоморфология долины р.Акера (Малый Кав­каз)» / Уч.зап. АГУ, сер.геолого географических наук, № 5, 1967, с.48-54
  9. Шихалибейли Э.Ш. Геологическое строение и история тектонического развития восточной части Малово Кавказа. (Тектоническая структура и маг­ма­тизм). Том П, изд. АН Азерб.ССР, Баку, 1966

 

Çapa qəbul olunub: 01 mart 2021

Məqaləni yüklə