Coğrafiya və təbii resurslar

İNFRASTRUKTUR SAHƏLƏRİNİN İQTİSADİ FUNKSİYALARI

M.M.Cəmşidi

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. İstehsal sahələrinə və əhaliyə xidmət göstərən infrastruktur obyektləri ölkənin və onun ayrı-ayrı regionlarının inkişafına böyük təsir göstərir. Onun tərkibinə daxil olan sahələr təbii ehtiyatlar və tə­bii-coğrafi şəraitdən istifadə edilməsinə imkan verir, yaşayış yerlərində əhaliyə göstərilən xid­mət­lə­rin səviyyəsini müəyyən edir. Nəqliyyat, enerji, istilik və su təminatı sistemləri istehsal sahələrinin səmərəliliyini, işçi qüv­və­sin­dən istifadə edilməsini və ixtisaslaşmış müəssisələr yaradılmasını müəyyən edir. Ona görə in­fra­struk­tur obyektləri şəbəkəsinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması zəruridir.

Ədəbiyyat:

  1. Bourrieres Paul. “Transportation Eco­no­mic in Growth Programs”, Translated by Behnia, Abulhassan. Shiraz: Pahlavi University. 1958, p. 187.
  2. Bougheas C. S, O. D, Edgar and L. W, Mor­­gen­roth. “Infrastructure, Transport Costs and Tra­de”, Journal of International Economics. 47, 1999, pp. 169–189.
  3. Development, September, Journal of Eco­no­mic Literature, 2008, 46, pp. 607-668.
  4. Douglas, R. B. “On the Macroeconomic Ef­fects of Energy”, Resource and Energy, 1991, Vol. 13, pp. 148-163.
  5. Ghali Khalifa. H. “Energy Use and Output Growth in Canada: a MultivariateCointegration Ana­lysis”, Energy Economics. 2004, 26, pp. 225–238.
  6. Owen Wilfred. “Transportation and Eco­no­mic De­velopment”, The American Economic Review, 1985, Vol. 49, No. 2, pp. 179-187.
  7. Pindyck R. S. “The Structure of World Energy De­mand”, MIT Press. 1979, pp 208.
  8. Stren D. I. “Energy and Economic Growth in the U.S.A.: A Multivariate Approach ”. Energy Eco­no­mics. 1993, No. 15, pp. 37-150.
  9. Takahashi Takaaki. “Economic Geog­ra­phy and En­dogenous Determination of Transport Technology”, Jo­urnal of Urban Economics, 60. 2006, pp. 498–518.
  10. Jorgenson Dale W. “Information Tech­no­lo­gy and Growth”, American Economic Review. 2001, 892, pp. 109-131.

Məqaləni yüklə