Coğrafiya və təbii resurslar

İDMANIN COĞRAFİ TƏDQİQİ PROBLEMLƏRİ

V.Y.Neidze

Xülasə. Müasir şəraitdə bədən tərbiyəsi (əsas tərkib hissəsi olan idmanı da əhatə etməklə) cəmiyyətin mürəkkəb so­sial-iqtisadi fenomeni kimi insan həyatının vacib ele­men­ti hesab edilir və onun əhəmiyyəti dünyanın hər bir ye­rində durmadan artır. 1980-ci ildən etibarən Gür­cüs­tanda idman coğrafiyası sahəsində elmi tədqiqatlar apa­rılmağa başlanılmışdır. Məqalədə idman fəaliy­yə­ti­nin bütün tərəflərinin coğrafi təhlili üçün metodoloji əsas­lar irəli sürülmüş və ictimai coğrafiyanın müasir qa­nu­nauyğunluqlarının formalaşma prosesi göstərilmişdir.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Алаев Э.Б. (1983). Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический сло­варь. М., с.111.
  2. Неидзе В.Е. (1982). Физкультура и спорт – объ­ект географического изучения, Научн.совещ. АН ГССР, Тезисы докладов, Тб., с.53-54.
  3. Неидзе В.Е. (1983). Физкультура и спорт – новая сфера географических исследований. Сборник тезисов докладов Всесоюзной теоретической кон­фе­рен­ции “Основные понятия, модель и методы общегеографических исследований”. М., ИГАН СССР. с.38-39.
  4. Неидзе В.Е. (1986). География спорта: проб­ле­мы и задачи исследования. “Известия АН СССР. Сер.геогр.”, № 4, с.73-79.
  5. Липец Ю.Г. (1987). Реферативный журнал. Геог­рафия. ВИНИТИ, М., № 1.
  6. Неидзе В.Е. (1988). Спортивная функция горо­да. Научн.конф. ИГАН ГССР, Тезисы докладов. Тб., с.41-42.
  7. Неидзе В.Е. (1989). Подглава “Физкультура и спорт” из коллект. монографии “Тбилиси. Эко­но­ми­ко-географическое исследование”. Тб., с.220-225.
  8. Неидзе В.Е. (1999). Подглава “Спорт” из кол­лект. монографии “Самегрело. Природа. Население. Хозяйство” (Географические аспекты). Тб. – Зуг­ди­ди, с.297-300.

 

Məqaləni yüklə