Coğrafiya və təbii resurslar

GÜRCÜSTANDA MÜALİCƏ-SAĞLAMLIQ TURİZMİ

N.İ.Pavliaşvili, M.A.Tutberidze

Xülasə. Gürcüstan ənənəvi kurort ölkəsi olub, burada hələ qədimdə əlverişli iqlim şəraiti və mineral su mənbələri müalicə və sağlamlıq üçün istifadə olunurdu. Müalicə-sağlamlıq turizmi özünün yüksək səviyyəsinə keçən əsrin 80-ci illərində çatmışdır. 90-cı iilərin böhranı həm ümumilikdə turizmə, həm də müalicə-sağlamlıq turiz­mi­nin vəziyyətinə güclü təsir etmişdir. 2000-ci ildən etibarən turizmin inkişafı fərqli şəraitdə başladı ki, bu­ra­ya da kurortların bəzilərinin əvvəlki statusuna uyğun gəl­məməsi, kurortlarda əsas turizm obyektlərinə meh­man­xanaların aid olması, bir sıra kurortların tibbi pro­fi­li­nin dəyişməsi, bu turizm növünün əsas isteh­lak­çı­la­rı­nın yerli əhali nümayəndələri olması, kurortların çox­funk­siyalılığı və s. aiddir. Gürcüstanda  həm ümu­mi­lik­də turizmin, həm də müalicə-sağlamlıq turizminin inki­şaf problemlərinə vahid inkişaf strategiyasının olma­ma­sı, infrastrukturun (yerləşmə vasitələri, nəqliyyat, məişət xidməti) inkişaf etməməsi, təcrübəli kadrların çatış­maz­lı­ğı, turizmin inkişafı üçün yeni ehtiyatların aş­kar­lan­ma­sı­na dair elmi-tədqiqat işlərinin azalması və nəhayət, li­sen­ziyalaşdırma və sertifikatlaşdırma məsələlərini də əha­tə edəcək yeni turizm qanununun qəbul edilməsi aid­dir.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Александрова А.Ю. Международный ту­ризм. М., “Аспект пресс”, 2001.
  2. Кобахидзе Э.Д. Курортное хозяйство и ту­ризм Грузинской ССР. Тб., “Мецниереба”, 1971, (на груз. яз.).
  3. Народное хозяйство Грузии в 1988 году. Ста­­тисческий ежегодник. Тб.,1990, (на груз.яз.).
  4. Нодиа М. Курорты и курортные ре­сур­сы Грузии. Тб., “Сабчота Сакартвело”, 1976, (на груз.яз.).
  5. Павлиашвили Н.И. Туристско-рек­реа­ци­он­ное хозяйство. В кн. География Грузии, ч. 2. Тб., 2003, (на груз.яз.).
  6. Статистическое обозрение туризма Гру­зии, 2013. www.gnta.ge, (на груз. яз.).
  7. Тутберидзе М.А., Павлиашвили Н.И. Проб­лемы внутренного туризма в Грузии. ТГУ, сбор­ник трудов №3 (82), Тб., 2011, (на груз.яз.).

 

Məqaləni yüklə