Coğrafiya və təbii resurslar

GÜNƏŞ ELEKTRİK STANSİYALARININ QURULMASI ÜÇÜN ƏLVERİŞLİ YER SEÇİMİNDƏ COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN (CİS) TƏTBİQİ

E.Ə.Əmrahov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə coğrafi informasiyalar sisteminin proqram təminatından istifadə edərək günəş elektrik stansiyaları üçün coğrafi və iqtisadi cəhətdən uyğun ərazilər müəyyən edilmişdir. Həmçinin bir çox kriteriyalar nəzərə alınaraq CİS-texnalogiyası əsasında müxtəlif analizlər aparılaraq xəritələr tərtib edilmiş, müvafiq tövsiyələr verilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikasında alternativ enerji mənbələrindən istifadənin inkişafı perspektivləri. “Ener­getikanın problemləri”, №1, 2004, s 40.
  2. Azərbaycan Respublikası Milli Atlası. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Bakı, 2014. səh. 84, 237.
  3. Renewables 2015 Global Status Report. (2015, s20) Mənbə: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/.
  4. Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi. Mənbə: http://area.gov.az/qobustan-poliqonu/.
  5. “AZƏRENERJİ” ASC (2015, 18 oktyabr). Mənbə: http://www.azerenerji.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=116&lang=az.

Məqaləni yüklə