Coğrafiya və təbii resurslar

GEOMORFOLOJİ VƏ GEODİNAMİKİ TƏHLÜKƏ VƏ RİSKLƏR

V.P.Palienko, P.A.Spitsa

Xülasə. Təhlükə və riskləri törədən amillərin (mənbələrin) müxtəlif dərəcədə dayanıqlığı ilə səciyyələnən relyef şəraitində onların təzahürünün məkan xüsusiyyətləri və eləcə də müxtəlif mənşəli və intensivlikli relyef­əmələ­gətirici və relyefdəyişdirici proseslərin aşkar edilməsi üsulları təhlil edilir. Geomorfoloji və endogen amillərlə şərtlənmiş geodinamiki təhlükə və risklərin aşkar edil­mə­sinin, təhlükəli proseslərin, geomorfoloji və neo­tek­tonik şəraitin mürəkkəbliklərinin qarşılıqlı təsiri kom­pleks şəkildə nəzərə alınmaqla ərazilərin rayon­laş­dı­rılması prinsipinin başlıca istiqamətləri müəyyən edil­miş­dir. Təhlükə və risklərin regional problemlərin həlli istiqamətində tematik tədqiqatların aparılması ilə əlaqə­dar töv­siyyələr əsaslandırılmışdır.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Палиенко В.П. К проблеме неогеодина­ми­ческого риска [Текст] / В.П. Палиенко // Новые гео­графические знания и направления исследований. – Киев: ИД «Ака­демпериодика», 2006. – С.232-241.
  2. Палиенко В.П. Современная динамика рель­е­фа Украины (под ред. В.П. Палиенко) [Текст] / В. П. Палиенко, А. В. Матошко, Н. Е. Барщевский, Р. А. Спица и др. – К.: Наукова думка, 2005. – 267 с. (укр.)
  3. Рельеф среды жизни человека (Эко­ло­ги­чес­кая геоморфология) в 2-х томах [Текст]/отв. ред. Э. А.Лихачева, Д. А.Тимо­феев. – М.: Медиа-пресс, 2002. – 640 с.
  4. Тимофеев Д.А. Геоморфологическая устой­чи­вость: её типы и механизмы [Текст] / Д.А. Титмофеев // Развитие рельефа и его устой­чивость. – М.: Наука, 1993. – С. 17-31.
  5. Медеу А.А. Управление риском инвести­ционной деятельности в нефтегазовой от­расли эко­номики Казахстана [Текст] / А.А. Медеу. – Алматы: НИЦ «Гылым», 2002. – 224 с.
  6. Ясаманов Н.А. Степень риска природных ка­тастроф [Текст] / Н.А.Ясаманов, О.П. Иванов // Проб­лемы безопасности при чрезвычайных ситу­а­циях. М.: ВИНИТИ. – 1992. – № 4. – С. 16-30.

 

Məqaləni yüklə