Coğrafiya və təbii resurslar

GEOLOJİ  VƏ ARXEOLOJİ XRONOLOGİYALARIN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ HAQQINDA

R.Ə.Fətəliyev, Y.N.Tağıyeva, A.İ.Əliyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected], [email protected], [email protected]

Xülasə. Məqalədə geoloji və arxeoloji xronologiyaların müqayisəli təhlili və  korrelyasiyasından, bu xronologiyaların tərtibi üçün əsas olan nisbi və mütləq yaşın təyin edilməsi üsullarından bəhs edilir və arxeoloji mədəniyyətlərin yaşının müvafiq geoloji dövrlərlə bilavasitə tutuşdurulmasına imkan verən müqayisəli geoloji və arxeoloji xronologiya cədvəli təqdim edilir. Eyni zamanda, geoloji, geomorfoloji, paleocoğrafi və arxeoloji tədqiqatlar apararkən süxur və mədəni təbəqələrin geoloji və arxeoloji yaşlarının sinxronlaşdırılmasında bu müqayisəli cədvəlin əhəmiyyəti vurğulanır.

ƏDƏBIYYAT:

 1. АЛИЗАДЕ С.А., БАЙРАМОВ А.А., МА­МЕДОВ А.В., ШИРИНОВ Н.Ш. 1978. Геология чет­вертичных отложений Азербайджана. Объяснитель­ная записка к карте четвертичных отложений Азер­байджана. Елм, Баку.
 2. АЛЬМАРИК А.С., МОНГАЙТ А.Л., 1959. В поисках исчезнувших цивилизаций. Изд. АН СССР, М.
 3. CƏFƏROV Ə.Q. Azərbaycan arxeologiyası. 2008. 6 cilddə, I cild, Daş dövrü. Şərq-Qərb, Bakı, 632s.
 4. ДЖАФАРЗАДЕ И.М. 1944. Следы древней­шей культуры человека на территории Азербайджа­на. Изд-во АН ФАН, 9.
 5. КАПЛИН П.А., ЛЕОНТЬЕВ О.К., РЫЧА­ГОВ Г.И., ПАРУНИН О.Б., СВИТОЧ А.А., ШЛЮ­КОВ А.И. 1977. Хронология и палеогеография плейстоцена Понто-Каспия (по данным абсолютно­го датирования). В кн.: Палеогеография и отложе­ния плейстоцена южных морей СССР. Наука, М.
 6. МАРТЫНОВ А.И. 2005. Археология: учеб­ник. 5-е изд., Высшая. школа. М.
 7. МАМЕДОВ А.В., АЛЕСКЕРОВ Б.Д. 2002. Плейстоцен Азербайджана. Нафта-пресс, Баку, с.190.
 8. MÜSEYİBLİ N.Ə. 2014. Leylatəpə mədəniy­yətinin xronologiyası və dövrləşdirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq elmləri seriyası,1, 91-109.
 9. HÜSEYNOV M.M. 1973. Uzaq Daş dövrü. Gənclik, Bakı, 72 s.
 10. ГУСЕЙНОВ М.М. 2010. Древний Палеолит Азербайджана. Тек-Нур, Баку, с.220
 11. RÜSTƏMOV C.N. 1994. Qobustan dünyası. Azərnəşr, Bakı, 176 s.
 12. ПОПОВ Г.И. 1970. Четвертичная система. В кн.: Геология СССР, ХVI, Недра, М.
 13. Руководство по изучению новейших отло­жений. 2-е изд.// Под ред. П.А. Каплина. Изд-во МГУ, 1987, 238с.
 14. ТАГИЕВА Е.Н., ВЕЛИЕВ С.С. 2015. Палео­география Абшеронского полуострова и история заселения его человеком. Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, “Coğrafiya və təbii resurslar”, 1, 23-28.

Məqaləni yüklə