Coğrafiya və təbii resurslar

EKOGEOMORFOLOJİ  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ MƏQSƏDİ İLƏ RELYEFİN  MORFOMETRİK  GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏHLİLİ  (XRAM-ZƏYƏM ÇAYLARI ARASI)

S.N.Abuşova

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

[email protected]

Xülasə. Relyefin morfometrik məlumatlarının ekogeomorfoloji tədqiqatlarda mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq tədqiq olunan ərazinin hidroqrafik şəbəkəsinin sıxlığı, relyefin dərininə parçalanması, yamacların səmtliyi, səthin meyilliyi xəritələri tərtib olunmuş və alınan nəticələr ətraflı təhlil edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Budaqov B.Ə., 1990. Azərbaycanda ekoloji cəhətdən gərgin ərazilər və onların rayon­laş­dırılması yolları. Azərb. C.C. VI qurultayı, Bakı, s. 129-131.
  2. Мехбалиев М.М., 2010. Статические осо­бенности распределения экспозиции скло­нов  бас­сей­не  р. Гудиалчая. ARCREVIEW. Сов­ре­менные геоинформационные технологии, № 2(65), с.22.
  3. Пириев Р.Х., 1986.  Методы морфо­мет­ри­ческого анализа рельефа /На примере тер­ри­то­рии Азербайджана/, Баку, 119 стр.
  4. Халилов Г.А., 1999. Морфоструктуры вос­точной части Малого Кавказа . Монография, Баку, 277 стр.

 Məqaləni yüklə