Coğrafiya və təbii resurslar

DÜZƏN MEŞƏ LANDŞAFTLARININ ANTROPOGEN DINAMIKASI VƏ ONLARIN OPTIMALLAŞDIRILMASI

Ş.S.Amanova

Xülasə. Məqalədə Göyçay, Girdimançay və Türyançayın gə­tirmə konuslarında yayılan düzən meşə landşaftları və onların ekoloji vəziyyəti ArcGIS proqramında təhlil edi­lib. Ekoloji vəziyyətin təhlili üçün «bal» siste­min­dən istifadə olunub. «Bal» sistemindən istifadə edərək hər bir landşaft növü üzrə ekoloji vəziyyəti analiz et­mi­şik.

Antropogen modifikasiyaların ekocoğrafi qiymətini müəyyən etdikdən sonra landşaft komplekslərinin qiy­mətləndirilməsi mümkündür. Bu, qiymət trans­formasi­yanın ekocoğrafi vəziyyətini də müəyyən etməyə imkan verir. Ekocoğrafi qiyməti müəyyənləşdirdikdən sonra kompleks ekocoğrafi qiymətləndirmə aparmışıq.

ƏDƏBİYYAT

  1. Əyyubov Ə.S., Hacıyev Q.Ə. Azərbaycan Res­publikasının iqlim ehtiyatları, Bakı, 1984, 184s.
  2. İsmayılova A.A. Böyük Qafqazın cənub-şərq ya­macı landşaft komplekslərinin ekocoğrafi qiymətləndi­rilməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2014, №2, s. 164-169.
  3. Məmmədov Q. Ş. Azərbaycanın torpaq ehtiyatla­rından səmərəli istifadənin sosial-iqtiadi və ekoloji əsasları. Bakı : Elm, 2007, 856s.

 

Məqaləni yüklə