Coğrafiya və təbii resurslar

DAĞLIQ ƏRAZİLƏRDƏ DAYANIQLI İNKIŞAFIN TƏDQİQİ (Şamaxı rayonunun timsalında)

E.A.Cəbrayılov, N.S.İmamverdiyev, X.T.Hüseynova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

Xülasə. Məqalədə Şamaxı rayonu Avaxıl və Dəmirçi kənd inzibati ərazi dairələrinin təbii-coğrafi və so­sial-iqtisadi şəraiti təhlil olunaraq, ərazinin ekoturizm potensialı müəyyən edilmişdir. Əraziyə baxış keçirilmiş, hər bir yaşayış məntəqəsində əhali arasında sosial sorğu aparılmış, əhalinin həyat şəraiti və məşğuliyyəti öyrənilmişdir. Ərazinin özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla sosial-iqti­sadi şərait təhlil edilmiş, mövcud problemləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər planı hazırlanmışdır. Dəmirçi kəndi model ərazi olaraq seçilmiş, ərazinin peyk şəkilləri əsasında torpaqdan istifadə xəri­təsi tərtib olunmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

  1. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. Fizi­ki coğrafiya, Bakı, 2014, 530 səh.
  2. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış tu­rizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi, 2016.
  3. Məmmədov Q.Ş., Yusifov E.F. və b. “Azərbayca­nın ekoturizm potensialı”. I cild, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2012, 360 s.
  4. Məmmədov R.M. “Landşaft planlaşdırılması: mahiyyəti və tətbiqi”. Bakı, “Elm və bilik”, 2016, 292 s.
  5. Səlimov Ə. “Dəmirçidən Lahıca uzanan yol…”, 15 iyul 2016, “Azərbaycan” qəzeti.
  6. Agenda 21, United Nations Conference on En­vironment and Development, New York, 1992.
  7. Our Common Future: Report of the World Commission On Environment and Development. GH, Brundtland, and World Commission on Environment and Development. Oxford University, 1987.
  8. World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development. Internati­onal Union for Conservation of Nature and Natural Re­sources, IUCN/UNEP/WWF/FAO/UNESCO, Gland, Switzerland, 1980.
  9. Azərbaycan Respublikası Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin rəsmi internet səhifəsi (22 avqust 2017): http://shamaxi-ih.gov.az/.
  10. Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet səhifə­si (11 sentyabr 2017): http://president.az/articles/8119.

Məqaləni yüklə