Coğrafiya və təbii resurslar

DAĞ GEOMORFOSİSTEMLƏRİNİN REKREASİYA POTENSİALININ MORFOMETRİK   QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin timsalında)

M.M.Mehbaliyev

Xülasə. Məqalədə  Böyük  Qafqazın Azərbaycan hissəsinin geomorfosistemləri 1:100 000  miqyaslı  topoqrafik xə­ritə əsasında morfometrik metodla  tədqiq edilmışdir. Yamacların orta meyil bucağı, baxarlığı, üfüqi və şaquli par­çalanması, orta yüksəkliyi  beş ballıq şkala ilə qiy­mətləndirilmış və xəritə tərtib edilmışdir. Rekreasiya fə­aliyyəti ücün nısbətən əlverişli, az əlverişli, əlverişli, çox əlverişli və lap çox əlverişli  geomorfosistemlər mü­əyyən edilmişdir. Tədqiq olunan ərazidə  çox əlverişli geo­mor­fosistemlər üstünlük (8380,05 kv.km.; 42,27%)  təşkil edir.

ƏDƏBİYYAT

  1. АНИСИМОВ В.И., ЗАСЕДАТЕЛЕВ Ю.В. Морфометрический анализ горного рельефа для целей рекреации (на примере Красной Поляны) // Геоморфология,№1, 1993, с.51-57.
  2. БРЕДИХИН А.В. Рельеф как рекреационное условие и ресурс туризма // Вестник МГУ, сер. 5, География, №3, 2005. с.7-13.
  3. БРЕДИХИН А.В. Рекреационно-гео­мор­фоло­гические условия и ресурсы национальных парков Танзании // Вестник МГУ, сер. 5, География, 2006. с.34-42.
  4. ГОЛУБЧИКОВ Ю.Н., СУПРУНЕНКО Ю.П. Туризм и рекреация // Известия Российской Ака­демии Наук, сер., География, №6, 2007. с.118-120.
  5. ЛИХАЧЕВА Э.А., КИЧИГИН А.Н., ПА­ШЕН­КО В.П., ТИМОФЕЕВ Д. А. Свойства рельефа: эко­логические, инженерные, эстетические (пригла­ше­ние к дискуссии) // Геоморфология, №4, 2003. с.33-39.
  6. ЛЮБИМОВ М.П. Об относительности строгих рамок и определений терминов свойств рельефа: экологических, инженерных, эстетических (про­дол­жение дискуссии) // Геоморфология, №1, 2005. с.19-23.
  7. МЕХБАЛИЕВ М.М. Морфометрическое ис­следование рельефа в рекреационных целях // Изв. РГО, Т133, вып.6, Санкт- Петербург, 2001. с.76-80.
  8. МЕХБАЛИЕВ М.М. Морфометрическое ис­следование рельефа Большого Кавказа и при­лега­ю­щих к нему территорий в целях туризма / Мат.II на­учно-практической конференции» Туризм и рекре­а­ция: Проблемы и перспективы», Баку, 2008. с.54-59.
  9. МЕХБАЛИЕВ М.М. Изучение рельефа в целях рекреации и туризма (аналитический обзор) // Воз­рождения XXI в. 133-134, 2009. с.404-409.
  10. НИКОЛАЕВСКАЯ Е.М. Методические ука­зания по проектированию и составлению ком­плекс­ных научно-справочных атласов. Мор­фометри­ческие карты рельефа, вып.4, М.: МГУ, 1966. 30 с.

Məqaləni yüklə