Coğrafiya və təbii resurslar

COĞRAFİYA KURİKULUMUNDA MƏZMUN STANDARTLARININ BİLİK VƏ FƏALİYYƏT XƏTLƏRİ BAXIMINDAN TƏHLİLİ

O.K.Alxasov1, N.S.Seyfullayeva2

1Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

2Bakı Dövlət Universiteti

Xülasə. Məqalədə coğrafiya fənni standartlarında kurikulum islahatında qarşıya çıxan problemlərdən və onları aradan qaldırmaq yollarından və bu problemlərin həllində məzmun standartlarının düzgün təhlil edilməsinin vacibliyindən, siniflər üzrə alt standartların bilik komponentlərinin aid olduğu kateqoriyaların mahiyyətindən, coğrafiya kurikulumunda qəbul edilmiş fəaliyyət xətlərindən VI və XI siniflər üçün nəzərdə tutulan alt standartların fəaliyyət baxımından təhlil olunmasından bəhs edilir.

 

ƏDƏBİYYAT

1.Cenni L.Stil, Kurtis S.Meredit və Çarlz Templ. «Dərsin planlaşdırılması və qiymətləndirilmə». VI ki­tab. Açıq cəmiyyət İnstitutu. Yeni Nəsil. Bakı, 2000. 50 səh.

  1. F.Şorn, V.Kallahan, V.Briller, F.Paykoç və başqa­ları. «Fəal təlim». Təlimatçılar və müəllimlər üçün və­sait. Təhsilin İnkişaf Mərkəzi. Yeni Nəsil, Bakı, 2003.
  2. N.S.Seyfullayeva, İ.F.Rakçiyeva, Y.Ə.Şabanova. “Coğrafiya”. VI sinif. Müəllim üçün vəsait. 160 səh. Bakı nəşriyyatı, 2013.
  3. Y.Ə.Qəribov, N.S.Seyfullayeva, Ş.H.Hümbəto­va, Y.Ə.Şabanova, T.C.İsmaylova. “Coğrafiya”, VII si­nif. Müəllim üçün  vəsait. 140 səh. Bakı nəşriyyatı, 2013.
  4. Z.Veysova, Coğrafiya fənni üzrə təlimçilər üçün vəsait. 150 səh.“İnkişaf” elmi mərkəzi. 2014.
  5. A.Y.Süleymanova, Təhsilin əsasları. 388 səh . “Təhsil” nəşriyyatı. Bakı 2015.
  6. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Kuri­kulum Portalı, www.Kurikulum.az.

 

Məqaləni yüklə