Coğrafiya və təbii resurslar

COĞRAFİYA DƏRSLƏRİNDƏ SƏBƏB-NƏTİCƏ ƏLAQƏLƏRİNƏ AİD BİLİK VƏ BACARIQLARIN MƏNİMSƏNİLMƏSİ YOLLARI (TƏBİƏT MƏZMUN XƏTTİ ÜZRƏ)

F.A.Məmmədova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

AZ1000, Ü.Hacıbəyli 68, Səbail r., Bakı ş.

[email protected]

 

X ü l a s ə

Səbəb-nəticə əlaqələrinin öyrənilməsi təbiətdə baş verən proses və hadi­sə­lərin təkcə izahına deyil, həm də onların gələcək proqnozlaşdırılmasına xid­mət edir. Bu biliklər şagirdlərin əqli inkişaflarının əsas şərtlərindən biridir. Səbəb-nəticə əlaqələri haqqında biliklərin mühüm təlim-tərbiyə əhəmiyyətinə daha çox diqqət yetirilməsidir.

Yeni coğrafiya fənn proqramında göstərilir ki, tədris prosesində şagird­lə­rin yaddaşını təkcə yeni elmi biliklərlə zənginləşdirməklə yanaşı onların həyat üçün zəruri olan bacarıqlarının qazanılmasına, təfəkkürlərinin inkişaf etdiril­məsinə nail olunmalıdır. Şagirdlərdə səbəb-nəticə əlaqələrinə aid bilik və ba­carıqların formalaşdırılması məhz bu məqsədə xidmət edir. Təbiət məzmun xəttinə aid mövzularda təbii komponentlər arasında olan əsas əlaqələr müəy­yən edilmiş və bu əlaqələrin proqramda göstərilən standartların reallaş­dı­rılması baxımından təhlili verilmişdir. Səbəb-nəticə əla­qələrinə aid bi­lik­lərin coğrafiya elmində mühüm yer tutması, tədris prosesində şagirdlərin idrak fəaliyyətlərinin inkişafına təsiri və bu məqsədlə müvafiq me­todik təkliflərin hazırlanması vəzifəsini qarşıya qoyulur.

Açar sözlər: Metodologiya, alt standart, təlim mühiti, tədris priyomları, təbii komponentlər, inteqrasiya

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Alxasov O.K. Coğrafiyanın tədrisi metodikası. Bakı, 2013, 365 s.
  2. Seyfullayeva N.S. Coğrafiyanın tədrisi metodikası. Bakı, 2011.
  3. Пепрова Н.Н. Методика преподавания географии в дифференцированной школе. М., 2000, 336 с.
  4. Пенурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. М., 1991, 192 с.
  5. Kurikulum Elektron Tədris Platforması. Mənbə: www. kurikulum.az

 

Çapa qəbul olunub: 28 oktyabr 2022

Məqaləni yüklə