Coğrafiya və təbii resurslar

COĞRAFİ TƏDQİQATLARDA GEODEZİYA-KARTOQRAFİYA ELMİNİN YERİ VƏ ƏHƏMİYYƏTİ

  1. Q.Ş.Məmmədov1, M.H.Qocamanov2

1AR Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi

Bakı şəhəri, Ş.Mehdiyev küç.,93a

2Bakı Dövlət Universiteti

AZ1048, Z.Xəlilov küç.,23

[email protected]

Xülasə. Məqalədə coğrafiya və Yer elmləri sırasında xüsusi yeri olan geodeziya-kartoqrafiya elminin müasir inkişaf mərhələsində durumu, problemləri, bir elm sahəsi kimi öz inkişafı ilə yanaşı, digər elmlərin inkişafında, xüsisilə də coğrafi tədqiqatlarda keyfiyyətcə daha əhəmiyyətli olan rolu  haq­qında şərhlər verilmiş, təhlillər aparılmışdir. Ölkə ərazisində müasir geodezik-kartoqrafik təminat sisteminin yaradılmasına dair bir sıra tövsiyələr verilmiş, elmi-konseptual yanaşma şərh edil­mişdir.

ƏDƏBİYYAT

MƏMMƏDOV Q.Ş., QOCAMANOV M.H. 2012. Azərbaycanda geodeziya və kartoqrafiyanın müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf  perspektivləri. BDU-nun geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının 40 illik yubileyinə həsr edilmiş IV elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, s. 10-15.

MƏMMƏDOV Q.Ş., QOCAMANOV M.H. 2013. Vahid koordinat sistemi geodezik təminatın əsası kimi. “Torpaqşünaslıq və aqrokimya jurnalı”. Cild 21, №1, s. 132-137.

ГОДЖАМАНОВ М.Г. 2012. Дифференци­аль­ные формулы связи геодезических координат. Qloballaşma və Coğrafiya. Prof. M.A.Müseyibovun 85 illik yubileyinə həsr edilmiş Bey­nəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, s. 456-464.

ГОДЖАМАНОВ М.Г. 2013. Переход от геодезической высоты к высоте в поле силы тяжес­ти. “Torpaqşünaslıq və aqrokimya”  jurnalı. Cild 21, №1, s. 501-507.

Gojamanov M.H. 2012. The features of the geodetic reference of the satellite images. The XXII Congress of the İnternational Society for Photo­gram­metry and Remote Sensing. Melburn, Australia. V.I/V. Pp. 443-447.

Gojamanov M.H. 2014. The stability of the geo­detic points in connection with geodynamic processes in Azerbaijan. Prague, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 11, No. 3(175).

Məqaləni yüklə