Coğrafiya və təbii resurslar

CEYRANÇÖL MASSİVİNİN CƏNUB-QƏRB KÜRYANI DÜZƏNLİYİ TORPAQLARININ TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ

İ.Ə.Quliyev, Q.Ş.Yaqubov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Ceyrançöl massivinin cənub-qərb Küryanı düzənliyi torpaqlarının çöl, laboratoriya və çoxsaylı xəritə, fond materialları əsasında morfogenetik xassələri müqayisəli təhlil edilmiş və iri­miqyaslı torpaq xəritəsi (1:100000) tərtib olunmuşdur. Aparılmış müqayisəli təhlillər və tərtib edil­miş xəritələr torpaqdan istifadənin optimal metodlarının işlənməsi zamanı nəzərə alınmasının əhə­miyyətli yanaşma olduğu göstərilmişdir. Ərazidə təsərrüfat quruculuğunun yaradılmasında və tor­paqlardan istifadə də torpaq xəritəsinə istinad etmədən qarşıya qoyulan məqsədə çatmaqda yaranan çətinliklər göstərilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

 1. Babayev M.P., Həsənov V.H. və b. Azərbay­can torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası, nomenk­laturası və təsnifatı. Bakı “Elm”. 2011. 447 səh.
 2. Məmmədov Q.Ş., Yaqubov Q.Ş. Azərbay­can Respublikası torpaqlarının irimiqyaslı tədqiqi və xəri­tələşdirilməsinə dair təlimat. Bakı. 2002. 208 səh.
 3. Yaqubov Q.Ş. Ceyrançöl qışotlaqaltı torpaq­larında deqradasiya prosesləri və onlara qarşı tədbirlərin işlənməsi.//Ümummilli lider H.Ə.Əli­yevin anadan ol­masının 93 illiyinə həsr olunmuş “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” möv­zusunda V Respublika elmi konfransı. Bakı. 2016. Səh. 149-150
 4. Александров Л.Н, Антипов-Каратаев И.Н. и др. Почвоведение Изд-во Госселхоз ли­тература. Москва. 1958. 438
 5. Аринушкина Е.В. Руководство по химичес­кому анализу почв. Изд-во МГУ. 1961. с.130-155. 271-303. 310-342
 6. Вильямс В.Р. Почвоведение. ОГИЗ. Сель­хоз. Москва. 1944. 456 с.
 7. Волобуев В.Р. Почва и климат. Баку. 1953. Изд-во АН Азерб. ССР. 320 с.
 8. Волобуев В.Р. Система почв мира. Баку «Элм». 1973. 308 с.
 9. Гаджиев В.Д, Мамедов А.И Учет и пути у­лучшения зимных пaстбищ Азербайджана // Кормо­производство, вып.20, Москва, 1979, 66-72 с.
 10. Докучаев В.В. Избранные сочинения. М. изд-во МГУ. 1953
 11. Климат Азербайджана (Под. Редакци­ей Мадатзаде А.А. Шыхлинского). Баку изд-во АН Азерб. ССР. 341 с.
 12. Ротенский А.Т Растительный покров Кав­каза. Москва, 1948,320 с.
 13. Салаев М.Э. Диагностика и классифи­кация почв Азербайджана. Изд-во «Элм». Баку. 1991. 238 с.
 14. Сибирцев Н.И. Избранные сочинения. Том 1. Почвоведение Гос. изд-во Севхозлит. Москва. 1951. 472 с.
 15. Тюрин И.В. Вопросы генезиса и пло­до­родия почв. Изд-во Наука. Москва. 1966. 287 с.

Məqaləni yüklə