Coğrafiya və təbii resurslar

CEYRANÇÖL-ACINOHUR ALÇAQDAĞLIĞININ RELYEFİ VƏ EKZOMORFOGENEZ PROSESLƏRİNİN YAYILMASI QANUNAUYĞUNLUQLARI

H.A.Xəlilov, V.Ə.Quluzadə, R.S.Abdullayev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Az 1143, Bakı ş., Hüseyn Cavid pr. 115.

[email protected]

Xülasə. Acınohur-Ceyrançöl fiziki-coğrafi rayonu ölkənin şımal-qərb hissəsində zolaq şəklində yerləşib, mürəkkəb geoloji-geomorfoloji quruluşu ilə xarakterizə olunur. Ərazinin relyefi, onun tektonik qu­ruluşu fiziki-coğrafi şəraitinin mürəkkəbliyi ilə sıx əlaqəli olduğundan burada ekzomorfogenez pro­sesləri və relyef formalarının  paylanmasında müəyyən qanunauyğynluq müşahidə olunur. Məqalədə ekogeomorfoloji tədqiqatlar fonunda yerinə yetirilmiş işlərdən və alınmış nəticələrdən bəhs olunur.

ƏDƏBİYYAT

 1. Əlizadə E.K., Tanrıverdiyev X.K., Xəlilov H.A. və s. Geomorfoloji rayonlaşdırma. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. Cild I. Fiziki coğrafiya. Bakı, 2014, s.127-132.
 2. Qaşqay R.M. Daxili sular. Azərbaycan Res­publikasının coğrafiyası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, s.242-246.
 3. Məmmədov R.M., Rəhimov X.Ş., Həsənov V.S. və s. İqlim tipləri. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild. Fiziki coğrafiya. Bakı, 2014, s.173-175.
 4. Tanrıverdiyev X.K., Səfərov A.S. Kür dağarası çökəkliyi təbii vilayətinin fiziki-coğrafi səciyyəsi. Oroq­rafiyası. Relyefi. Azərbaycan Respublikasının Coğrafi­yası. III cild. Regional coğrafiya. Bakı, 2015, s.230-235.
 5. Геология Азербайджана. Том II. Литология. Баку, 2005, с.278
 6. Кенгерли Т.Н. Тектоническое районирова­ние. Геология Азербайджана. Том IV. Тектоника. Баку, 2005, с.32-41.
 7. Мусеибов М.А. Геоморфология и новейшая тектоника Средне-Куринской впадины. Баку, 1975,
 8. Рустамов М.И. Южнокаспийский бассейн: геодинамические события и процессы. Баку,334с.
 9. Пашалы Н.В., Сараджанлинская Т.М., Хе­и­ров М.Б. Плейстоцен и голоцен. Геология Азер­бай­джана. Том II. Литология. Баку, 2005, с.240-253.
 10. Ширинов Н.Ш. Новейшая тектоника и раз­витие рельефа Среднекуринской депрессии. Баку, 1975, 189 с.
 11. Ширинов Н.Ш. Геоморфологическое стро­е­ние Кура-Араксинской депрессии. Баку, 1973, 216 с.

Məqaləni yüklə