Coğrafiya və təbii resurslar

COĞRAFİ FİKİR TARİXİ VƏ TOPONİMİKA ELMİNİN NAİLİYYƏTLƏRİ HAQQINDA TƏHLİL

  A.T.Haqverdiyev, B.B.Kərimov Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

XÜSUSİ MÜHAFİZƏ  OLUNAN TƏBİƏT ƏRAZİLƏRİNİN QƏBƏLƏ RAYONUNUN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNƏ TƏSİRİ

  F.C.Ağayeva Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ […]

QARABAĞ REGİONUNUN GÜNƏŞ VƏ KÜLƏK ENERJİSİ EHTİYATLARI

  R.H.Qardaşov, E.R.Qardaşov, N.S.İmamverdiyev 1Elm və Təhsil Nazirliyi akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN XƏZƏR DƏNİZİNİN SƏTH TEMPERATURU REJİMİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ

  S.H.Səfərov1, V.H.İsmayılov2, E.S.Səfərov1 1Elm və Təhsil Nazirliyi akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya […]

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ TURİZM-REKREASİYA POTENSİALINA TƏSİR EDƏN TƏBİİ AMİLLƏR (MAZIMÇAY VƏ ŞİNÇAY ÇAYLARI ARASI)

  S.Y.Quliyeva1, G.Q.Məmmədova2 1Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu […]

QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARININ EKOTURİZM POTENSİALI VƏ ONDAN İSTİFADƏ YOLLARI

Z.T.İmrani Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, […]

DÖVLƏT PROQRAMLARINDA TİKİNTİ MATERİALLARI SƏNAYESİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNİN PERSPEKTİVLİYİ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ MƏSƏLƏLƏRİNİN ƏSASLANDIRILMASI

N.K.Abdullayeva Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, […]

KİÇİK QAFQAZIN ŞİMAL – ŞƏRQ YAMACI  LANDŞAFTLARININ TRANSFORMASİYASINA MALDARLIĞIN TƏSİRİ

  S.M.Abbasova   Gəncə dövlət Universiteti, H.Əliyev pr. 429, Gəncə ş. [email protected] DOI: […]

GƏNCƏ-QAZAX DÜZÜ VƏ ƏTRAF ƏRAZİ LANDŞAFTLARININ SRTUKTUR-FUNKSİONAL VƏ GENETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  T.G.Məmmədova Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ü.Hacıbəyli, 68, Bakı, Səbail, AZ1000 [email protected] […]

NAXÇIVAN MR-İN TƏBİİ LANDŞAFTLARININ TRANSFORMASİYASININ SAV, NDV VƏ NDM İNDEKSLƏRİNDƏ YARATDIĞI DƏYİŞİKLİKLƏR

L.P.İbrahimova   Naxçıvan Dövlət Universiteti, AZ7012, Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi. [email protected] […]