Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMALİ-ŞƏRQ YAMACININ  İNTENSİV MƏNİMSƏNİLƏN  ƏRAZİLƏRİNİN  EKOCOĞRAFİ  PROBLEMLƏRİ

Ə.A.Əliyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə, respublikamızın bir çox ərazilərində olduğu kimi, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında da son dövrlərdə aparılan təsərrüfat və eləcə də infrastruktur layihələr nəticəsində təbii və antropogen amillərin yaratdığı xeyli ekocoğrafi problemlər araşdırılmış, əldə edilmiş nəticələr əsasında onların optimallaşma yolları və yeni layihələrin ekoloji cəhətdən planlaşdırılmasına dair müvafiq elmi təkliflər verilmişdir

ƏDƏBİYYAT

BUDAQOV B.Ə. 1994. Azərbaycan Respub­li­ka­sı ərazisinin ekoloji gərginlik dərəcəsinə görə eko­loji-coğrafi rayonlaşdırılması. Təhlükəli təbiət hadisə­lə­rinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın ma­te­rial­ları. Bakı. Elm. s. 173-187.

XƏLİLOV Ş.B. 2006. Azərbaycanın ekocoğrafi problemləri. Bakı. «Nafta-Press». 160 s.

İSAYEV S.A., MƏSİMOV A.Ə., XASAYEV A.İ. 2003  Geoekologiya.  Bakı. 356 s.

MƏMMƏDOV Q.Ş., XƏLİLOV M.Y. 2002. Azər­baycanın meşələri. Elm. Bakı. 470 s.

MÜSEYİBOV M.A. 1998. Azərbaycanın fiziki coğ­rafiyası. Bakı. 397 s.

АЛИЕВ Г.А 1994. Почвы Болъщого Кавказа. Баку. Элм. ч. II. 310 c.

Eco.gov.az

Stat.gov.az

Məqaləni yüklə