Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB-ŞƏRQ YAMACI TƏBİİ LANDŞAFTLARININ ANTROPOGEN TRANSFORMASIYASI (OTLAQ-BİÇƏNƏK LANDŞAFTLARININ TƏDQİQİ ƏSASINDA)

A.Z.Hacıyeva

Xülasə. Tədqiq olunan regionun otlaqlarından biçənək kimi istifadə edilməsi maldarlığın əsas hissəsi kimi qiy­mətləndirilir. Eyni zamanda, həm qışlaq, həm də yaylaq kimi istifadə ərazinin meşədən sonrakı çəmən, subalp və alp landşaft komplekslərinin transformasiyasını sürət­ləndirir. 2012-ci ilin avqust ayında Dəmirçi kəndinin cənub-şərqində 1400-1500 metr mütləq hündürlüyündə çöl landşaftlarında 8 nümunə meydançasında ölçmə iş­ləri həyata keçirilmişdir. Məqalədə əsasən tədqiqat əra­zisində yay otlaq-biçənəklərdə fitokütlənin miqdarını və landşaftda baş verən fiziki-coğrafi proseslərin inten­sivliyini göstərən cədvəllər və onların təhlili göstə­rilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Behbudov N. Economy of meadow and pasture in Azerbaijan.Azerneshr.1986. 136 p.
  2. Budagov B.A., Mammadov R.M., Alizade E.K., Ismayilov M.J. et.al. Ecosocial threats to the sustainable development of the regions of Azerbaijan. Proceedings of Russian Academy of Sciences, series of geography. 2011. Vol. 4. Pp. 54-62.
  3. Garibov Y.A. Optimization of natural landscapes of Azerbaijan Republic. Baku. 2012, 216 p.
  4. Hajiyeva A.Z. Risks and threats emerging dueto anthropogenic transformations on the south-eastern slope of the Greater Caucasus”.Journal of Agriculture and Life Sciences.2015. Vol.2. No. 1; June. Pp.173-180.
  5. Ismayilov M.J., Mustafayev N.M. Features of the landslide development on the south-eastern slope of Greater Caucasus.Transactions of Azerbaijan Geograp­hical Society. Baku. 2012, Vol. 12.Pp. 95-103.
  6. Kurakova L.I. Contemporary landscapes and eco­nomic activity. Moscow, Prosvesheniye. 1983.159 p.

 

Məqaləni yüklə