Coğrafiya və təbii resurslar

BÖYÜK QAFQAZ TƏBİİ-COĞRAFİ RAYONUNDA HEYVANDARLIĞIN ƏRAZİ TƏŞKİLİ

F.M.Cəfərova

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Böyük Qafqaz təbii-coğrafi rayonunda heyvandarlığın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi istiqamətdə öyrənilməsinin aktuallığı əsaslandırılmaqla, iri və xırdabuynuzlu mal-qaranın müasir inkişaf vəziyyəti təhlil edilmişdir. Regionda maldarlıq və qoyunçuluğun bölgələr üzrə inkişaf ten­densiyası, onların perspektiv inkişaf imkanları öyrənilməklə müvafiq tövsiyələr verilmişdir.

 

ƏDƏBIYYAT

  1. Azərbaycanın regionları. ARDSK. Bakı: 2014, 780 s.
  2. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, 2012, DSK. Bakı: 2013, 636 s.
  3. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası. Bakı: 2010. 416 s.
  4. Fərəcov Ç.Ə. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini tam təmin etməliyik. “Azərbaycan” qəzeti. Bakı: 1 noyabr 2013, s. 10.
  5. Məmmədov R.B. Quşçuluğun intensivləşdirilməsi. Bakı: Azərnəşr, 1989, 61 s.
  6. http://www.agro.gov.az/
  7. http://www.azerbaijan-news.az/

Məqaləni yüklə