Coğrafiya və təbii resurslar

BAKI ŞƏHƏRİ ƏHALİSİNİN MƏŞĞULLUQ STRUKTURU: DİNAMİKASI VƏ İNKİŞAF MEYİLLƏRİ

Z.A.Mirzəyeva

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi,

akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

[email protected] 

DOI: 10.59423/gnr.2023.17.43.012

X ü l a s ə

So­si­al-iq­ti­sa­di və de­moq­ra­fik pro­ses­lər əha­li­nin məş­ğul­luq struk­tu­ru­nun for­ma­laş­ma­sı­na bir­ba­şa tə­sir gös­tə­rən amil­lər­dən­dir. Ba­kı­nın pay­taxt möv­qe­yi, so­si­al-iq­ti­sa­di və de­moq­ra­fik in­ki­şa­fı şə­hər­də məş­ğul­luq sə­viy­yə­si­nin yük­sək ol­ma­sı və öl­kə­nin əsas əmək miq­ra­si­ya­sı re­gio­nu­na çev­ril­mə­si ilə nə­ti­cə­lə­nir. Təd­qi­qat apa­rı­lan 2009-2021-ci il­lər ər­zin­də Ba­kı şə­hə­ri məş­ğul­luq sə­viy­yə­si­nə, məş­ğul­luq struk­tu­ru­nun key­fiy­yət xü­su­siy­yət­lə­ri­nə, iq­ti­sa­di fə­al və məş­ğul əha­li­nin ar­tım sü­rə­ti­nə gö­rə öl­kə üz­rə or­ta gös­tə­ri­ci­dən yük­sək ol­muş­dur.

Mə­qa­lə­də müa­sir dövr­də Ba­kı şə­hə­rin­də əha­li­nin məş­ğul­luq struk­tu­run­da baş ve­rən də­yi­şik­lik­lər öy­rə­nil­miş, on­la­ra tə­sir edən so­si­al-iq­ti­sa­di və de­moq­ra­fik amil­lər təh­lil olun­muş­dur. Həm­çi­nin, iq­ti­sa­di fə­al, məş­ğul və iş­siz əha­li­nin sa­yı, açı­lan ye­ni iş yer­lə­ri haq­qın­da mə­lu­mat­lar ve­ril­miş­dir. Ba­kı şə­hə­rin­də əha­li­nin məş­ğul­luq struk­tu­run­da möv­cud prob­lem­lər öy­rə­nil­miş, on­la­rın ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də tək­lif­lər ve­ril­miş­dir.

Açar sözlər: Bakı şəhəri,  məşğulluq strukturu, məşğul əhali, işsiz əhali, yeni iş yerləri.

 

ƏDƏBİYYAT

 1. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri. Bakı, DSK, 2022, 560 s.
 2. Azərbaycanın regionları. Bakı, DSK, 2022, 828 s.
 3. Azərbaycan Respublikası əhalinin siyahıyaalınması 2009-cu il. X cild. Məşğul və işləməyən iqtisadi fəal əhalinin cinsə, yaş tərkibinə və nikah vəziyyətinə görə bölgüsü. Bakı: 2010. 522 s.
 4. Azərbaycan Respublikası əhalinin siyahıyaalınması 2009-cu il. XIII cild. Məşğul əhalinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü. Bakı: 2010. 725 s.
 5. Azərbaycan Respublikası əhalinin siyahıyaalınması 2009-cu il. XIV cild. İşləyən əhalinin məşğulluq statusu. Bakı: 2010. 729 s.
 6. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. “Regional coğrafiya” III cild. AMEA, akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. Bakı, 2015, 40 s.
 7. Bədəlov E.S. Abşeron iqtisadi-coğrafi rayonunda sosial-demoqrafik problemlər və məskunlaşma məsələləri. Bakı, 2016, 200 s.
 8. Eminov Z.N. Azərbaycanın əhalisi. Bakı, “Çıraq”, 2005, 560 s.
 9. Eminov Z.N., Rzayeva S.İ. Azərbaycan Respublikasında əhalinin həyat keyfiyyətinin müasir vəziyyəti. Bakı, “Region Press” MMC, 2022, 240 s.
 10. Əmək Bazarı. Bakı, DSK, 2022, 187 s.
 11. United Nations: International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, Series M, No. 4, Rev. 3, New York, 1989, pp 25-32.
 12. Сарычева Т.В. Cтатистическое исследование занятости населения: комплексный подход. Современные проблемы науки и образования, № 5, 2013, c. 83-88.

 

Çapa qəbul olunub: 18 may 2023

Məqaləni yüklə

Mirzəyeva Z.A. Bakı şəhəri əhalisinin məşğulluq strukturu: dinamikası və inkişaf meyilləri. Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (19), 2023, səh. 85-92.