Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANIN ŞİRİN SU EKOSİSTEMLƏRİ: PROBLEMLƏR VƏ GÖZLƏNTİLƏR

R.M.Məmmədov, M.S.Həsənov, M.C.İsmayılov

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected], [email protected], [email protected]

X ü l a s ə

Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da şirin su ekosistemlərində yaranmış ekoloji vəziyyət cəmiyyətimizin bütün təbəqələrini narahat etmək­dədir. İqlim dəyişmələri ilə yanaşı sürətlə artan suya tələbat qeyd olunan eko­sistemlərdə vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Məqalədə son illər Azər­bay­ca­nın arid və semiarid regionlarındakı çay-dərə, akval-göl, çala- bataqlıq, çala-çəmən, süni su tutar ekosistemlərində baş verən dinamiki dəyişmələr çöl təd­qiqat, kosmik şəkillərin deşiflənməsi, tarixi-coğrafi yanaşma metodlarının köməyi ilə kompleks şəkildə araşdırılmışdır. Məlum olmuşdur ki, 2020-ci ilin isti dövrünün başlanğıcında Kür çayı suyunun Xəzər dənizinə tökülməsi da­yanmış və çayın mənsəbə yaxın yatağı tamamilə dəniz suyu ilə dolmuş Kür-Araz ovalığındakı geniş əkins ahələrinə suvarma suyunun verilməsində və əhalinin şirin su ilə təmin edilməsində ciddi problemlər yaranmışdır. Yaran­mış kəskin ekoloji böhranlı vəziyyətin səbəbləri, ona qarşı mübarizə təd­bir­ləri və problemin həllində gələcəkdə baş verə biləcək gözləntilər elmi cə­hət­dən əsaslandırılmaqla şərh edilmişdir.

Açar sözlər: şirin su ekosistemləri, su problemi, çaylar, çay yatağı, qum-çınqıl karxanaları.

 

Çapa qəbul olunub: 30 avqust 2020

Məqaləni yüklə