Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANIN İLK METEOROLOQ-SİNOPTİKİ Ə.A.MƏDƏTZADƏNİN ELMİ-METODİKİ TÖHFƏLƏRİ HAQQINDA

H.T.Haqverdiyev, T.H.İsmayılova, A.H.Ağazadə

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın və keçmiş Sovet İttifaqının görkəmli meteoroloq-sinoptik tədqiqatçısı c.e.d.prof. Ə.A.Mədətzadənin Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafında mühüm rol oynayan elmi-metodiki fəaliyyəti, respublika iqliminin genezisi, sinoptik proseslərin proqnozlaşdırılması və əraziyə daxil olan hava kütlələrinin qiymətləndirilməsi, həmçinin elmi əməyi təhlil olunmuşdur.

 

ƏDƏBİYYAT

1.Ə.A.Mədətzadə, F.A.Mütəlibov. Havanın qabaq­cadan xəbər verilməsi və onun xalq təsərrrüfatında əhə­miyyəti. Bakı-1960. 44 səh.

2.Ə.A.Mədətzadə. Abşeronun hava tipləri və iqlimi. Bakı-1960. 290-səh.

  1. N.K. Kərimov. Qırx il səyahətdə. Bakı,1977.
  2. А.А.Мадатзаде. Штормовые ветры над Кас­пийским морем и обусловливающие их синоптичес­кие процессы. Труды географического общества. Баку, 1968, с.45-54.

Məqaləni yüklə