Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANIN ƏSAS MÜALİCƏ TURİZM EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ

S.H.Bağırlı

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti,

Bakı ş. K.Rəhimov küç. 822/823

[email protected]

Xülasə. Müalicə-sağlamlıq turizminin əsasını təbii turizm ehtiyatları və müasir texnoloji avadanlıqlar, peşəkar kadrların fəaliyyət göstərdiyi xəstəxanalar təşkil edir. Azərbaycanda müalicəvi turizm po­tensialı mineral-termal sular, mağara şəraitində, neft, palçıq, dərman bitkiləri kimi digər təbii vasi­tələrlə müalicə imkanlarının olması ilə xarakterizə olunur. Məqalədə qeyd olunan turizm ehtiyatları, onlardan istifadə imkanları, həmçinin istifadə edilməsində qarşıya çıxan problemlər, bu problemlə­rin həlli yolları göstərilmiş və təkliflər irəli sürülmüşdür.

ƏDƏBİYYAT

  1. AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Naftalan kurort şəhəri, Bakı, 2015, 101 s.
  2. Dərgahov V.S. Azərbaycanda kurort-müalicə tu­rizmi: inkişaf tarixi, müasir vəziyyət, problemlər və perspektivlər. Coğrafiya cəmiyyətinin əsasərləri, XVII cild. Bakı 2011, səh. 182-193.
  3. Dərgahov V.S. Rekreasiya-turizm ehtiyatları, Bakı: MBM, 2008, 209 s.
  4. Əliyev Ü., “Naftalan dünya səviyyəli kurort şəhərinə çevrilib”, Bakı, 2016.
  5. Qurbanov F.İ. Azərbaycanda turizmin inkişaf problemləri, Bakı, 2007, 344 s.
  6. Sultanova H., Azərbaycan Respublikasında tu­rizm və onun inkişafı, Bakı 2015, 475 s.
  7. Бабкин А. В. Специальные виды туризма, Ростов-на-Дону: Феникс, 2008, 252 s.
  8. Ветитнев А. М., Кусков А. С. Лечебный ту­ризм, Mосква: «Форум», 2010, 356 s.
  9. Журавлева Л.Б. Курортное дело с основами курортологии Сочи: СГУТ и КД, 2008, 426 s.
  10. duzdag.nakhchivan.az

Məqaləni yüklə