Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCANDA SU PROBLEMLƏRİ

R.M.Qaşqay

AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H. Cavid pr., 115

Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın su ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə edilməsi, sellərin şiddətlənməsi və təsərrüfatlara vurduğu zərərin qarşısını almaq üçün mübarizə tədbirləri və respublikanın quraq ərazilərinin su ilə təchizatı problemləri araşdırılır.

ƏDƏBİYYAT

Əliyev F.S., 2000. Azərbaycan Respublikasının yeraltı suları, ehtiyatdan istifadə və geoekoloji prob­lemləri. “Çaşı oğlu” 326 s.

Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y., 2002. Azər­bay­canın meşələri. Bakı, “Elm”, 472s.

Кашкай Р.М., 2008. Формирование речного стока, его рациональное использование и пути пе­ре­распределения по территории. «Известия» НАНА, № 1, с.134-143.

Львович М.И. 1974. Мировые водные ре­сур­сы и их будущее. М., «Мысль».

Мустафаев Х.М., 1975. Развитие эрозионных процессов на южном склоне Большого Кавказа и основы борьбы с ними. Баку, «Элм», 226 с.

Рустамов С.Г., Кашкай Р.М., 1978. Водный ба­ланс Азербайджанской ССР, Баку, «Элм», 110 с.

Рустамов С.Г., Кашкай Р.М., 1989. Водные ре­сурсы Азербайджанской ССР. Баку, «Элм», 181 с.

Халилов Ш.Б., 2003. Водохранилища Азер­байджана и их экономические проблемы. Изд. Ба­кинского Университета, 310 с.

Кадастр селевых потоков и карта селевой опасности Азербайджанской ССР., 1979. Coğrafiya İnstitutunun fondu. 263 с.

Селевые потоки Белокано-Шекинского и Шемаха-Варташенского участка южного склона Глав­ного Кавказского хребта и направление мер борь­бы с ними., 1970, 1973. Coğrafiya İnstitutunun fondu, 243 с. 242 с.

 

Məqaləni yüklə