Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ İLLƏRİNDƏ TƏHSİL İSLAHATLARI VƏ COĞRAFİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNİN TƏŞKİLİ PROBLEMLƏRİ

S.O.Ələkbərova

Azərbaycan MEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Azərbaycan, Bakı ş., H.Cavid pr. 115

[email protected]

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində ölkədə elm, mədəniyyət və təhsilin inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi aspektləri təhlil olunur. Həqiqətən, cəmi 23 ay davam edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan xalqının milli şüurunun canlanması, müxtəlif elm sahələrinin sürətli inkişafı üçün çox işlər görülmüşdür.

ƏDƏBIYYAT

 1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklo­pe­di­yası. I cild, Bakı 2004, 466 s.
 2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklope­di­yası. II cild, Bakı 2005, 476 s.
 3. Əliyev R. Azərbaycan Demokratik Respub­li­kasının yaranması, fəaliyyəti və süqutu / Dərs vəsaiti, Bakı 2006, 130 s.
 4. İskəndərov A. Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, “Xalq qəzeti”, Bakı 2017, 9 may, № 98, 9 s.
 5. Qəhrəmanova A. Azərbaycan Demokratik Respublikasında xalq maarifinin təşkili yolları. Bakı 2005, 156 s.
 6. Məhəmmədhəsən V. Azərbaycan – coğrafi-tə­bii, etnoqrafik və iqtisadi mülahizat. Bakı 1993, 205 s.
 7. Müstəqil Azərbaycan 80 il tarix səhnəsində (Sənədlər, məqalələr toplusu), Tərtib edən: Q.Q. İbrahimoğlu, Bakı 1998, 215 s.
 8. Mərdanov M., Quliyev Ə. Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində (1918-1920), Bakı 2003, 240 s.
 9. Süleymanov M. “Azərbaycanda ilk Milli Hər­biyyə Məktəbi (1918)”, Bakı 2000, 175 s.
 10. Vəliyeva S. Milli dövlətçilik hərəkatının yük­səlişi və Xalq Cümhuriyyəti dövründə azərbaycançılıq ideyası, Bakı 2003. 128 s.
 11. 2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilməsi haq­qında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən­ca­mı, http://www.president.az/, Azərbaycan Respubli­ka­sı­nın Prezidenti İlham Əliyev, Bakı şəhəri, 10 yanvar 2018-ci il.

Məqaləni yüklə