Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TİKİNTİ MATERİALLARI SƏNAYESİNİN ƏRAZİ TƏŞKİLİ VƏ MÜASİR İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ

N.Ə.Paşayev, N.K.Abdullayeva

AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalə “Azərbaycan Respublikasında tikinti materialları sənayesinin əra­zi təşkili”nə həsr edilmişdir. Azərbaycanda tikinti materialları sənayesinin əra­zi təşkilinin metodoloji əsasları araşdırılmış və statistik materiallar əsa­sında müvafiq cədvəllər hazırlanmışdı. İlk növbədə Respublikada tikinti ma­te­rialları sənayesinin inkişafına təsir göstərən təbii və iqtisadi amillər təhlil olun­muşdur. Tədqiqat ərazisində tikinti materialları sənayesinin müasir vəziy­yəti və perspektivləri  təhlil edilməklə, qarşıya qoyulan əsas məqsəd və vəzi­fə­lərin yerinə yetirilməsinə nail olunmuşdur. Tədqiqatın vəzifəsi Azər­bay­can­da tikinti materialları sənayesnin inkişaf göstəricilərini təhlil etmək, ehtiyat potensiallarından istifadə istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir.  Ölkənin ti­kinti materialları sə­na­yesi və onunla bağlı müəssisələrdə qarşıya çıxan prob­lemlərin düzgün həll edil­məsi üçün statistik, riyazi analiz və digər coğrafi me­todiki üsullardan  istifadə edilməklə, müvafiq tövsiyələr hazırlanmışdır.

Açar sözlər:

ərazi təşkili, xammal ehtiyatları, tikinti sənayesi, dəmir-beton konstruksiyaları, əmək ehtiyatları,  təbii və iqtisadi amillər, dövlət proqramları.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. «Azərbaycan Respublikasında regionların so­sial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı» (2019-2023-cü il­lər), 29 yanvar 2019-cu il.
  2. Azərbaycanın sənayesi. ARSK-nin mate­rial­ları. Bakı-2020, 166 səh.
  3. Azərbaycanda tikinti.ARSK-nin materialları. Ba­kı-2020, 280 səh.
  4. Allahverdiyev N.N. Azərbaycan SSR İqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı,1991.səh 104-114
  5. Babaxanov N.A., Paşayev N.Ə. Azərbaycan Res­publikasının təbii ehtiyat potensialının təsərrüfat ba­xımından qiymətləndirilməsi və ətraf mühitin mü­ha­fizəsi. BDU-nun «Xəbərləri», Yer elm. ser. №3, 2007. səh. 137-149.
  6. Əyyubov M.R. Ölkədə mineral xammal və al­ternativ enerji ehtiyatları. Azərbaycan regionlarında ta­razlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın inkişaf isti­qa­mətləri, kollektiv monoqrafiya. Bakı- 2013, 106-111 səh.
  7. Мамедов И.А. Стеновые камни. Геология Азербайджана, том VI. Полезные ископаемые. Баку, Изда-тел. “Nafta-Press”, 2003.  462-466.
  8. Мамедов И.А. Цементное сырье. Геология Азербайджана, том VI. Полезные ископаемые. Баку, Изда-тел. “Nafta-Press”, 2003.  стр.478
  9. Paşayev N.Ə., Əyyubov N.H., Eminov Z.N. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi, Sosial və Siyasi Coğrafiyası.. Bakı-2010, 416 s.
  10. Paşayev N.Ə. Azərbaycan Respublikasında tə­bii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi qiy­mətləndirilməsi. (Monoqrafiya). Bakı “Avropa” nəş­riy­yatı-2018, Bakı 2018, səh. 161-168.

 

Çapa qəbul olunub: 05 oktyabr 2021

Məqaləni yüklə