Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MƏKTƏB COĞRAFİYASININ İNKİŞAFI

O.K.Alxasov1, N.S.Seyfullayeva2

1.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 2.Bakı Dövlət Universiteti

Xülasə. Məqalədə müstəqillik illərində Azərbaycan Respublika­sında coğrafiya fənninin tədrisi sahəsində baş verən dəyişikliklər öz əksini tapmışdır. Coğrafiyadan yeni proqramların və dərsliklərin hazırlanması mərhələləri təhlil olunmuş və qarşıda duran vəzifələr müəyyən edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT

  1. Alxasov O.K. Coğrafiyanın tədrisi meto­di­ka­sı. Bakı, 2013
  2. Seyfullayeva N.S. Coğrafiyanın tədrisi meto­di­kası. Bakı, 2011
  3. edu.gov.az

Məqaləni yüklə