Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DOLU YAĞMASININ ZAMAN VƏ MƏKAN DAXİLİNDƏ PAYLANMASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

H.L.Nəbiyev

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr.,115

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan  Respublikasının bütün təbii vilayətlərində çoxillik məlumatlar əsasında dolu düşən günlərin ərazi üzrə paylanması, onların düşmə vaxtları, davamiyyəti, ölçüləri, hündürlük­dən asılı olaraq dəyişməsi tədqiq edilmişdir. Dolulu qünlərin müxtəlif təminatlarını hesablamaq üçün hər bir təbii vilayət üzrə nomoqram tərtib edilmiş, doludüşmə zamanı aeroloji diaqramların təhlilinə əsasən troposferdə dayanıqsız stratifikasiya və konveksiya səviyyəsinin xarakterinə diqqət yetirilmişdir.

ƏDƏBIYYAT

  1. Бабаева В.И. Об особенностях распростране­ния града на территории Азербайджана В кн.: Вопросы географии Азербайджана. Баку, 1964, с. 117-126
  2. Беленцова В.А., Федченко Л.М. О влиянии рельефа Северного Кавказа на распределение опас­ных конвективных явлений погоды. Тр. Высоко­горн. геофиз. института, 1986, №65, 34-51
  3. Гигинейшвили В.М. Градобития в Казах-Ки­ровабадской и Нуха-Закатальской зонах Азербай­джана. Тр. Зак. НИГМИ, 1967, вып. 26 (32), с.87-96.
  4. Довгалюк Ю.А., Егоров А.Д., Станкова Е.Н. и др. Исследование процесса перехода мощного куче­вого облака в кучево-дождевое после воздействий. В сб. : Активное воздействие на гидрометеороло­гические процессы. Л.,Гидрометеоиздат, 1990, с. 265-270
  5. Лебедев А.Н. Графики и карты для расчета климатических характеристик различной обеспе­ченности на Европейской территории СССР.-Л.: Гидрометеоиздат, 1960.
  6. Мадатзаде А.А. К вопросу распределения гра­да в районах Азербайджана. Тр. Института геогра­фии, том VII, Баку, 1957, с.150-156.

7. Муталлибов Ф.А. Град в Азербайджане и по­ражаемость районов градобитием. В кн.: Вопросы географии Азербайджана. Баку, 1964, с.167-185.

  1. Толмачева Н.И., Ермакова Л.Н. Динамика раз­вития градовой облачности в Пермском крае. Жур­нал Географический вестник, №4, 2011, Пермь.

Məqaləni yüklə