Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ NEFT, YERALTI ŞİRİN SU VƏ TİKİNTİ MATERİALLARI YATAQLARININ FORMALAŞMASI ÜÇÜN ƏLVERİŞLİ OLAN PALEORELYEF SAHƏLƏRİ

X.K.Tanrıverdiyev, A.S.Səfərov

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Respublikası ərazisində neft, yeraltı şirin su və tikinti materialları yataqlarının forma­laş­ması üçün əlverişli ola bilən paleorelyef sa­hələri göstərilmiş və məlumatlar verilmişdir. Ümumiy­yətlə, Azərbaycanın neft təsər­rüfatında paleotələlərin rolu hələlik tam qiymətləndirilməmişdir.

 

ƏDƏBİYYAT

АЛИЗАДЕ А.А, ПУТКАРАДЗЕ А.А., СА-ЛАЕВ С.Г., АЛИЕВ А.Н., 1968. Зоны нефте­га­зонакопления в кайнозойских отложениях Азер­байджана. Изд. Азерб. ССР, Баку

АЛИЗАДЕ С.А., БАЙРАМОВ А.А., МАМЕ-ДОВ А.Б., ШИРИНОВ Н.Ш., 1978. Геология четвертичных отложений Азербайджана (объясни­тельная записка к карте четвертичных отложений Азербайджана масштаба 1:500000). Изд. «Элм», Баку.

ГАНБАРОВ Ю.Г., ИБРАГИМЛИ М.С., 2008. Сейсмогеологические модели, классификация и оценка перспектив нефтегазоносности неантик­линальных ловушек в Средне – и Нижнекуринской впадинах. Известия НАНА, Науки о Земле, №3, 12-21.

ГУБКИН И.М., 1913. К вопросу о геологи-ческом строении средней части Нефтяно-Шир­ванского месторождения нефти. Труды геол. Коми­тета, новая серия, вып. 88.

ТАНРЫВЕРДИЕВ Х.К., 2002. Палеогеомор-фо­логия Куринской межгорной впадины (в пре-делах Азербайджана). Изд. “Sтеук”, Баку.

ХАИН В.Е., ШАРДАНОВ А.Н., 1952. Гео­логическая история и строение Куринской впадины. Баку, Изд-во АН Аз ССР.

Məqaləni yüklə