Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN ÇAYLARININ EKOLOJİ AXIMININ HOLİSTİK TƏYİNİ METODU (ƏLİÇANCAY VƏ ŞƏMKİRÇAYIN TİMSALINDA)

F.Ə.İmanov1, R.H.Verdiyev2, S.İ.Əliyev3, E.H.Əliyev4, C.A.Məmmədova5

1“Sukanal” Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutu, ”Azərsu” ASC, AZ1012, Bakı, Moskva pr., 67

2Milli Hidrometeorologiya Xidməti, AZ1154,  Bakı, Heydər Əliyev pr., 10

3Bakı Dövlət Universiteti, AZ1148, Bakı, Z. Xəlilov küç., 23

4“Azərsu” ASC-nin  Mərkəzi Laboratoriyası, AZ1141,  Bakı, A. Abbasov küç., 137

5“Sukanal” Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutu, “Azərsu” ASC, AZ1012, Bakı, Moskva pr., 67

 

[email protected]

X ü l a s ə

Məqalə çayların ekoloji axımının holistik yanaşmaya əsaslanan təyini me­toduna həsr olunmuşdur. Ekoloji axımın əhəmiyyəti, mövcud qiy­mətlən­dir­mə metodları haqqında qısa məlumat verilmiş, təklif edilən metodun Əli­can­çay və Şəmkirçay hövzələrində  tətbiq mexanizmi təqdim edilmişdir. Gös­tərilmişdir ki, Azərbaycan çayları üçün holistik metod ilk dəfə işlənib və çay­ların hidroloji rejimi və hidromorfologiyası, çay sularının fiziki-kimyəvi gös­təriciləri, çaydibi fauna növləri və sudan istifadə haqqında çöl təd­qi­qat­larının nəticələrindən də istifadə olunub. Digər çay hövzələri üzrə belə məlu­matların azlığı metodun kütləvi tətbiqini çətinləşdirir. Bunu nəzərə alaraq müşahidə məlumatları olmayan çayların tələb olunan göstəricilərini qiy­mət­ləndirmək üçün təkliflər hazırlanmışdır.

Açar sözlər: ekoloji axım, holistik metod, su sərfi, suyun keyfiyyəti, hidrobioloji göstəricilər

 

ƏDƏBİYYAT

1.Abduyev M.A. Azərbaycanın dağ çaylarının hid­rokimyəvi xüsusiyyətlərinin coğrafi qanuna­uyğun­luq­ları. ADPU-nəş. Bakı-2021. 363 s.

2.Hacıyev Q.Ə. Çayların ekoloji vəziyyəti (xəritə) //Azər­baycan Respublikası Milli Atlası. Bakı, 2014.- s.191.

3.İmanov F.Ə. Yay dövründə çayların ekoloji axımı (xə­ritə) //Azərbaycan Respublikası Milli Atlası. Bakı, 2014.- s.175.

4.Rüstəmov S.H. Minimal illik axım (xəritə) //Azər­baycan SSR-in Atlası. Bakı-Moskva, 1963.- s.73.

5.Владимиров А.М., Иманов Ф.А. Принципы оцен­ки экологического стока рек // Вопросы эко­ло­гии и гидрологического расчёта. – СПб., изд. РГГМИ, 1994, вып.116, С.4-7.

6.Вода России. Малые реки / Под ред. А.М. Черняева; ФГУП  РосНИИВХ. Екатеринбург: Изд-во «АКВА-ПРЕСС», 2001. 804 с.

7.Иманов Ф.А. Минимальный сток рек Кавказа. Баку, Изд-во “Нафта -пресс”, 2000.- с.298.

8.Иманов Ф.А., Раджабов Р.Ф., Нуриев А.А. Ме­тод определения экологического стока рек Азер­байджана. // Водное хозяйство России. № 5, 2017, С.90-101.

9.Фащевский Б.В. Основы экологической гид­ро­логии. Мн.: Экоивест, 1996. 240 с.

10.Фролова Н.Л. Гидрологические ограничения природопользования // Вопросы географии. Сб. 133: Географо-гидрологические исследования. – М.: Издательский дом «Кодекс», 2012.-C.456-478.

11.Ресурсы поверхностных вод СССР. Л.: Гид­ро­ме­теоиздат – 1971. Т.9, Вып.4. – 228с.

12.РД52.24.309 – 2016. Руководящий документ. Ор­ганизация и проведение режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши. Рос­гид­ро­мет, ФГБУ, ГХИ, 2016. – 104 с.

13.Benítez, C. and Schmidt, G.2012. Analysis of im­ple­mentation of Environmental Flow in the wider con­text of the river basin management plans (Report drafted in the framework of the Comparative Study of Pressures and Measures in the Major River Management Plans.Task 3d: Water Abstraction and Water Use).

14.Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive. European Commission Guidance Document № 31. 2015.

15.EU Water Framework Directive, (2000/60/EC), European Communities, 2000.

16.Imanov F.A., Rajabov R.F., Nuriyev A.A. A met­hod to determine ecological flows: A Case Study for  mo­untainous Ganjachay River in Azerbaijan // 31st session EFC/FAO Working Party on the Management of  Mountain  Watersheds. Management. Prague, 2017, September 4-6, Pp.15-25.

17.Tharme R.E. A global perspective on envi­ron­men­tal flow assessment emerging trends in the deve­lop­ment and  application of environmental flow meto­do­logies for rivers // River research and applications-19-2003- pp. 397-441.

18.USAID 2017. The assessment of environmental flow for the rivers and streams of Georgia. USAID go­verning for growth (g4g) in Georgia. Contract number: aid-114-c-14-00007. Deloitte consulting ll p.

 

Çapa qəbul olunub: 05 oktyabr 2021

 

Məqaləni yüklə