Coğrafiya və təbii resurslar

AZƏRBAYCAN ÇAYLARININ AYLIQ VƏ MÖVSÜMİ AXIMININ DƏYİŞMƏLƏRİ

F.Ə.İmanov, X.B.Məmmədov

Xülasə. Məqalədə Azərbaycanın yerli və transsərhəd çaylayının axımının ildaxili paylanmasının dəyişmələri təhlil edil­miş­dir. Əsas transsərhəd çayların axımı, demək olar ki, bütün aylarda azalır və bu, başlıca  olaraq, suvarma üçün sugötürmələr və su anbarlarının təsiri ilə əla­qə­dar­dır. Göstərilmişdir ki, yerli çayların əksə­riy­yə­tinin qış axımı son dövrdə artır və bunun səbəbi qış tem­pe­raturlarının yüksəlməsi nəticəsində qar örtüyünün qismən əri­mə­sidir.

 

ƏDƏBİYYAT

  1. Rüstə­mov S.H. Azərbaycan SSR-nin çayları və onların hidroloji xüsusiyyətləri. Bakı, Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1960. – 196 s.
  2. Важнов А.Н. Средний многолетний сток рек Ар­мян­ской ССР и его внутригодовое рас­пре­де­ле­ние. Ереван, 1956. с 155. Издательство АН Арм. ССР.
  3. Вер­диев Р.Г. Водные ресурсы рек Вос­точ­ного Кав­каза в условиях изменения климата. Баку, 2002. – 224 с.
  4. Водные ресурсы Закавказья (Под ред. Г.Г.Сва­нидзе и В.Ш.Цомая) Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 264 с.
  5. Зайков Б.Д. Средний сток и его рас­пре­де­ле­ние в году на территории Кавказа. Л.: Гид­ро­ме­теоиздат, 1946.-78с.
  6. Иманов Ф.А. Минимальный сток рек Кавказа. Баку. 2000,. Изд-во “Нафта -пресс”, с.298.
  7. Иманов Ф.А., Асадов М.Я. Оценка водных ресурсов и экологического состояния реки Самур (Восточный Кавказ) // География и природные ре­сур­сы. N3, 2011, стр. 156-160.
  8. Львович И.М. Опыт классификации рек СССР // Труды ГГИ, 1938, вып.6, с.23-26.
  9. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водные ре­сур­­сы Азербайджанской ССР. Баку. Элм, 1989.- 184 с.
  10. Фатуллаев Г.Ю. Современные изменения вод­­­­ных ресурсов и водного режима рек Южного Кав­­каза (в пределах Каспийского бассейна), Баку, 2002. – 167 c.

 

Məqaləni yüklə