Coğrafiya və təbii resurslar

Yeni buraxılış

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem […]

TALIŞ DAĞLIQ BÖLGƏSİNİN EKOGEOMORFOLOJİ ŞƏRAİTİNƏ RELYEF AMİLİNİN TƏSİRİ

H.A.Xəlilov1, M.G.Alməmmədli2 1AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu 2Sumqayıt Dövlət Universiteti [email protected] […]

ABŞERON YARIMADASINDA HAVANIN MAKSİMAL VƏ MİNİMAL TEMPERATURLARININ DƏYIŞMƏ TENDENSIYASININ QİYMƏTLƏNDIRILMƏSİ

S.H.Səfərov1, F.S.Dadaşova2 1.Milli Aviasiya Akademiyası. Bakı, Binə qəs., 25-ci km 2.Hidrometeorologiya Elmi […]

MƏHSULDAR QATDA (SURAXANI LAY DƏSTƏSİ) GİL MİNERALLARI VƏ ONLARIN PALEOİQLİMDƏ ƏHƏMİYYƏTİ

Y.N.Tagiyeva, Z.N.Cavadzadə, E.Ə.Abdullayev Xülasə. Gil mineralları paleoiqlimin əhəmiyyətli göstəricisi kimi çıxış edə […]

“COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ RESURSLAR” JURNALI REDAKSİYA HEYƏTİNİN İCLASI KEÇİRİLİB

2018-ci il dekabrın 4-də akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin […]